Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację)

Zamieszczono: 04.07.2016 r.
Data składania ofert: 08.08.2016 r., godz. 16.00
Data otwarcia ofert: 11.08.2016 r., godz. 09.00

• Przetarg obejmuje sprzedaż gminnej niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów m. Dęblin, obręb 0001 Dęblin nr 4259 o powierzchni 0,1961ha, położonej w Dęblinie przy ulicy Modrzyckiej Nr 10 (obok świetlicy),

• Działka nr 4259 ( ca o wymiarach 49,60 m x 42,00 m), posiada urządzoną Księgę wieczystą nr LU1Y/00001411/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych,

• Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana III w Dęblinie, działka nr 4259 leży w terenach przeznaczonych pod zabudowę komercyjną z zakresu rzemiosła,

• ulicy Modrzycka posiada nawierzchnię z płyt betonowych,

• działka nr 4259 posiada możliwość przyłączenia do miejskiej kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, energetycznej i gazowej,

• na sąsiedniej gminnej działce nr 4258 istnieje rezerwacja terenu pod budowę stacji trafo,

• cena wywoławcza wynosi 134 703,00 zł netto (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset trzy zł ),

• do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT 23%;

• przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Dęblin ul. Rynek nr 12, sala nr 1 o godzinie 900;

• przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Dęblin nr 59 1240 5497 1111 0010 4906 8228 PEKO S.A. O/Lublin, w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych ), w terminie do dnia 08 sierpnia 2016 r.

• dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

• wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie,
nie później niż po upływie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

• o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 1347,03 zł. ( jeden tysiąc trzysta czterdzieści siedem złotych 03/100),

• osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości zostanie uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę; osoba ta zostanie powiadomiona pisemnie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży,

• przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie,

• cenę nabycia nieruchomości należy uiścić jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta Dęblin 88 1240 5497 1111 0010 4906 7609 PEKO S.A. O/Lublin, nie później niż 21dni od daty przetargu,

• jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

• sprzedający zastrzega sobie prawo dostępu do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, która przebiega wzdłuż punktów granicznych nr 1.31-8872 i nr 1.31-8871, w zachodniej części działki nr 4259.

• na zbywanej działce nr 4259 nie ciążą żadne zobowiązania,

• koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat sądowych ponosi kupujący,

• przetarg może zostać odwołany jedynie z uzasadnionej przyczyny, w takim przypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości
w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

• dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Dęblin, pokój Nr 116, tel. (81) 883-00-84


Wytworzył:Beata Siedlecka, data: 04.07.2016 r., godz. 12.00
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 04.07.2016 r., godz. 12.58
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 04.07.2016 r., godz. 16.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.07.2016 r., godz. 16.26Mariusz KulinaAktualizacja przetargu
04.07.2016 r., godz. 12.58Mariusz KulinaDodanie przetargu

Strona oglądana: 662 razy.