Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytację)sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4067/5 położonej w Dęblinie przy ul. Balonnej.

Zamieszczono: 20.10.2017 r.
Data składania ofert: 15.12.2017 r., godz. 23.59
Data otwarcia ofert: 21.12.2017 r., godz. 10.00

Cena wywoławcza działki nr 4067/5 o pow. 3,2207 ha, położonej w Dęblinie przy ulicy Balonnej, obręb 0001 Dęblin, wynosi 1 200 000,00 zł netto (jeden milion dwieście tysięcy zł ).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT – 23%.

Działka nr 4067/5 stanowi własność gminy Miasto Dęblin, wpisaną do Księgi wieczystej LU1Y/00010095/6 Sądu Rejonowego w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Teren, w którym położona jest działka nr 4067/5 do sprzedaży, przeznaczony jest pod obiekty produkcyjne, składowe i magazyny oraz usługi, zgodnie z uchwałą nr XLVI/254/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblina (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 3399).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Dęblin ul. Rynek nr 12, sala nr 1 o godz. 10.00.

Przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości 120 000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych ), w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r., które należy wnieść na konto Urzędu Miasta Dęblin nr 59 1240 5497 1111 0010 4906 8228 PEKO S.A. O/Lublin.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Miasta Dęblin – www.deblin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin ul. Rynek nr 12, 08-530 Dęblin.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Dęblin, pokój Nr 116, tel. (81) 8830084

Wytworzył:Beata Siedlecka, data: 20.10.2017 r., godz. 12.30
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 20.10.2017 r., godz. 12.55
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 20.10.2017 r., godz. 13.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.10.2017 r., godz. 13.09Mariusz KulinaAktualizacja przetargu
20.10.2017 r., godz. 12.55Mariusz KulinaDodanie przetargu

Strona oglądana: 375 razy.