Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony (licytację)sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3156 położonej w Dęblinie, obręb 0001 Dęblin, w pobliżu ulicy Stężyckiej.

Zamieszczono: 15.12.2017 r.
Data składania ofert: 15.01.2018 r., godz. 23.59
Data otwarcia ofert: 18.01.2018 r., godz. 10.00

1. Cena wywoławcza działki nr 3156 o pow. 0,2156 ha, wynosi 79 000,00 zł netto (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy zł ). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT – 23%.

2. Działka nr 3156 stanowi własność gminy Miasto Dęblin, wpisaną do Księgi wieczystej LU1Y/0001411/2 Sądu Rejonowego w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

3. Teren, w którym położona jest działka nr 3156 do sprzedaży, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin uchwalonym Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Miasta Dęblin z dnia 20 lutego 2015r., działka nr 3156 jest wskazana w przeważającej części do zainwestowania pod tereny wielofunkcyjne z dominacją zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a przy granicy z ogrodem działkowym pod tereny zieleni nieurządzonej.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miasta Dęblin ul. Rynek nr 12, sala nr 1 o godz. 10 00.

5. Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która jest właścicielem działki przyległej do działki nr 3156. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze przedstawiają dokumenty niezbędne do ich reprezentowania.

6. Przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych ), w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r., które należy wnieść na konto Urzędu Miasta Dęblin nr 59 1240 5497 1111 0010 4906 8228 PEKO S.A. O/Lublin.

7. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż po upływie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 790,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt złotych).

10. Osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości zostanie uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę. Osoba ta zostanie powiadomiona pisemnie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.

11. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

12. Cenę nabycia nieruchomości należy uiścić jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta Dęblin nr 88 1240 5497 1111 0010 4906 7609 PEKO S.A. O/Lublin, nie później niż 21dni od daty przetargu.

13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Zbywana działka nr 3156 nie jest obciążona ani nie ciążą na niej żadne zobowiązania.

15. Działka 3156 nie posiada dostępu do drogi publicznej.

16. Na działce nr 3156 istnieje sieć gazowa i sieć kanalizacji sanitarnej. Sprzedający zastrzega sobie prawo dostępu dla właścicieli sieci.

17. Koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat sądowych ponosi kupujący.

18. Przetarg może zostać odwołany jedynie z uzasadnionej przyczyny, w takim przypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

19. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu, po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1061).

20. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Dęblin, pokój Nr 116, tel. (81) 8830084


Załącznik mapowy do przetargu (0,93 MB)

Wytworzył:Beata Siedlecka, data: 15.12.2017 r., godz. 11.30
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 15.12.2017 r., godz. 11.52
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 15.12.2017 r., godz. 11.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.12.2017 r., godz. 11.52Mariusz KulinaDodanie przetargu

Strona oglądana: 344 razy.