Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony (licytację) w sprawie ogłoszenia pierwszego ograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż działki nr 4208/4 położonej w Dęblinie, obręb 0001 Dęblin, przy ulicy Bajana

Zamieszczono: 15.12.2017 r.
Data składania ofert: 15.01.2018 r., godz. 23.59
Data otwarcia ofert: 18.01.2018 r., godz. 12.00

1. Cena wywoławcza działki 4208/4 o pow. 0,0285 ha położonej w Dęblinie, w obrębie geodezyjnym 0001 Dęblin, przy ulicy Bajana wynosi 17 000,00zł netto (siedemnaście tysięcy złotych ). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT – 23%

2. Działka nr 4208/4 stanowi własność gminy Miasto Dęblin, wpisaną do Księgi wieczystej LU1Y/0001411/2 Sądu Rejonowego w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

3. Teren, w którym położona jest działka nr 4208/4 do sprzedaży, jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wiślana – Żwica w Dęblinie, zgodnie z którym działka nr 4208/4 przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną – symbol 37 MN.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miasta Dęblin ul. Rynek nr 12, sala nr 1 o godz. 12.00.

5. Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która jest właścicielem działki przyległej do działki nr 4208/4. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze przedstawiają dokumenty niezbędne do ich reprezentowania.

6. Przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych ), w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r., które należy wnieść na konto Urzędu Miasta Dęblin nr 59 1240 5497 1111 0010 4906 8228 PEKO S.A. O/Lublin.

7. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż po upływie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 170,00 zł (sto siedemdziesiąt złotych).

10. Osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości zostanie uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę. Osoba ta zostanie powiadomiona pisemnie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.

11. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

12. Cenę nabycia nieruchomości należy uiścić jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta Dęblin nr 88 1240 5497 1111 0010 4906 7609 PEKO S.A. O/Lublin, nie później niż 21dni od daty przetargu.
13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Zbywana działka nr 4208/4 jest obciążona służebnością przechodu i przejazdu pasem gruntu o szerokości 3.00 m biegnącym wzdłuż granic działek nr 2401, 2402, 3633/2 po ich zachodniej stronie na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 3633/2, wpisaną w KW LU1Y/00001411/2

15. Działka 4208/4 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

16. Koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat sądowych ponosi kupujący.

17. Przetarg może zostać odwołany jedynie z uzasadnionej przyczyny, w takim przypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

18. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu, po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1061).

19. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Dęblin, pokój Nr 116, tel. (81) 8830084


Załącznik mapowy do przetargu (1,08 MB)

Wytworzył:Beata Siedlecka, data: 15.12.2017 r., godz. 11.50
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 15.12.2017 r., godz. 12.01
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 15.12.2017 r., godz. 12.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.12.2017 r., godz. 12.02Mariusz KulinaAktualizacja przetargu
15.12.2017 r., godz. 12.01Mariusz KulinaAktualizacja przetargu
15.12.2017 r., godz. 12.01Mariusz KulinaDodanie przetargu

Strona oglądana: 424 razy.