Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony (licytację)sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4067/5 położonej w Dęblinie przy ul. Balonnej.

Zamieszczono: 26.02.2018 r.
Data składania ofert: 07.05.2018 r., godz. 23.59
Data otwarcia ofert: 10.05.2018 r., godz. 10.00
1. Cena wywoławcza działki nr 4067/5 o pow. 3,2207 ha, położonej w Dęblinie przy ulicy Balonnej, obręb 0001 Dęblin, wynosi 1 000 000,00 zł netto (jeden milion złotych ). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT – 23%.

2. Działka nr 4067/5 stanowi własność gminy Miasto Dęblin, wpisaną do Księgi wieczystej LU1Y/00010095/6 Sądu Rejonowego w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

3. Teren, w którym położona jest działka nr 4067/5 do sprzedaży, przeznaczony jest pod obiekty produkcyjne, składowe i magazyny oraz usługi, zgodnie z uchwałą nr XLVI/254/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblina (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 3399).

4. Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2018 r. w Urzędzie Miasta Dęblin ul. Rynek nr 12, sala nr 1 o godz. 10.00.

5. Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna lub osoba prawna. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze przedstawiają dokumenty niezbędne do ich reprezentowania.

6. Przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych ), w terminie do dnia 7 maja 2018 r., które należy wnieść na konto Urzędu Miasta Dęblin nr 59 1240 5497 1111 0010 4906 8228 PEKO S.A. O/Lublin.

7. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż po upływie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

10. Osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości zostanie uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę.
Osoba ta zostanie powiadomiona pisemnie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.

11. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

12. Cenę nabycia nieruchomości należy uiścić jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta Dęblin nr 88 1240 5497 1111 0010 4906 7609 PEKO S.A. O/Lublin.

13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Zbywana działka nie jest obciążona ani nie ciążą na niej żadne zobowiązania.

15. Na działce nr 4067/5 istnieją linie elektroenergetyczne średniego i wysokiego napięcia.

16. Koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat sądowych ponosi kupujący.

17. Przetarg może zostać odwołany jedynie z uzasadnionej przyczyny, w takim przypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

18. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu, po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).

19. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Dęblin, pokój Nr 116, tel. (81) 8830084Załącznik graficzny do przetargu działka nr 4067/5 o pow. 3,2207 ha, położona w Dęblinie przy ulicy Balonnej, obręb 0001 Dęblin (3,14 MB)
Wytworzył:Beata Siedlecka, data: 26.02.2018 r., godz. 14.00
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 26.02.2018 r., godz. 14.10
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 27.02.2018 r., godz. 09.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.02.2018 r., godz. 09.22Mariusz KulinaAktualizacja przetargu
26.02.2018 r., godz. 14.11Mariusz KulinaAktualizacja przetargu
26.02.2018 r., godz. 14.11Mariusz KulinaAktualizacja przetargu
26.02.2018 r., godz. 14.10Mariusz KulinaDodanie przetargu

Strona oglądana: 725 razy.