Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zamówienia publiczne

Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego na I piętrze w pawilonie handlowym Osiedle Wiślana 33 w Dęblinie.Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji chodników przy ulicy płk. pil. J. Rogowskiego w os. Lotnisko w DęblinieSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie zaprasza do składania ofertOgłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych z terenów administracyjnych Dęblina pochodzących ze śmietniczek, cmentarzy i po tzw. „pracach interwencyjnych” w 2007 r.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 EURO na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu ,,Budowa kanalizacji podciśnieniowej – zlewnia nr 1- I etap” finansowanego z Europejskiego Funduszu RozwojuOgłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dla projektu pt: Promocja zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez budowę otwartych stref rekreacji dziecięcej w Dęblinie.Burmistrz Miasta Dęblin na podstawie art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, póz. 593, ze zmianami) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2007 rokuBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2007 roku w formie wsparcia zadania.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KURNOTKA” w Dęblinie.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, położonej w Dęblinie - Osiedle Wiślana 13Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „NADATKI” w Dęblinie.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie 3.300 m2 remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie miasta Dęblin w 2007r. w technologii emulsja asfaltowa i grysy bazaltowe, bez wycinania.Ogłoszenie o zamówieniu na budowę nawierzchni alejki na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie.Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p. zm.) Miasto Dęblin zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGOOgłoszenie o zamówieniu: Modernizacja pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie.Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja aparatu RTG X-18 wraz z dostawą wyposażenia dodatkowego dla pracowni rentgenodiagnostycznejKonkurs architektoniczno – urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu centrum Miasta DęblinOgłoszenie o zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w DęblinieBurmistrz Miasta Dęblin ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, położonej w Dęblinie - Osiedle Wiślana 13

Strona oglądana: 34759 razy.