Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zamówienia publiczne

Remont elewacji części A budynku Urzędu Miasta w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizacja centrum miasta Dęblin.Budowa sieci wodociągowej w ul. Staromiejskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. PułaskiegoMiejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie ogłasza przetarg na: Budowę kanalizacji sanitarnej oraz magistrali wodociągowej do osiedla Stawy w Dęblinie w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ściekówOgłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania tj. zwalczania śliskości i odśnieżania dróg gminnych oraz wyznaczonych chodników i parkingów na terenie miasta Dęblin, w sezonie zimowym 2013/2014.Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Dęblin położonej w Dęblinie – przy ul. Cypriana Kamila Norwida i Ks. HładuniakaRemont elewacji części A budynku Urzędu Miasta w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizacja centrum miasta Dęblin.Budowa oświetlenia drogowego w ul. Ścibiora w DębliniePrzebudowa i budowa ulic w os. Lipowa w Dęblinie, I etap: budowa chodnika lewostronnego w ul. ks. St. Hładuniaka.Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP Nr 4 w Dęblinie.Remont elewacji części A budynku Urzędu Miasta w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizacja centrum miasta Dęblin.Kredyt długoterminowy w kwocie 6 400 000 PLN na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.Remont nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Ścibiora na odcinku 138,00 mb wraz zatoką parkingową oraz jezdni drogi gminnej na osiedlu 15 PP Wilków na odcinku 212,50 mb wraz zatokami parkingowymi, w Dęblinie, masą mineralno-asfaltową na gorąco z wyrównanieOpracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin.Remont kapitalny budynku mieszkalnego przy ul. Asnyka 64 w Dęblinie wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wykonaniem przyłącza elektrycznego, przyłącza i instalacji wod-kan.Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 w DęblinieBudowa Pomnika Niepodległości w rewitalizowanym parku przed Urzędem Miasta w DęblinieOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta DęblinDostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta Dęblin oraz jednostek organizacyjnych Miasta DęblinRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu Mój Rynek.Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu Mój Rynek.

Strona oglądana: 27442 razy.