Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zamówienia publiczne

Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP Nr 4 w Dęblinie.Remont elewacji części A budynku Urzędu Miasta w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizacja centrum miasta Dęblin.Kredyt długoterminowy w kwocie 6 400 000 PLN na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.Remont nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Ścibiora na odcinku 138,00 mb wraz zatoką parkingową oraz jezdni drogi gminnej na osiedlu 15 PP Wilków na odcinku 212,50 mb wraz zatokami parkingowymi, w Dęblinie, masą mineralno-asfaltową na gorąco z wyrównanieOpracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin.Remont kapitalny budynku mieszkalnego przy ul. Asnyka 64 w Dęblinie wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wykonaniem przyłącza elektrycznego, przyłącza i instalacji wod-kan.Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 w DęblinieBudowa Pomnika Niepodległości w rewitalizowanym parku przed Urzędem Miasta w DęblinieOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta DęblinDostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miasta Dęblin oraz jednostek organizacyjnych Miasta DęblinRoboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu Mój Rynek.Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu Mój Rynek.Usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Modernizacja budynku przy ul. Okólnej 19 z dostosowaniem do funkcji publicznej w ramach realizacji projektu pn. Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo - parkowym WyżsMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. OKÓLNEJ 19 Z DOSTOSOWANIEM DO FUNKCJI PUBLICZNEJ w ramach realizacji projektu pn. ,,REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA DĘBLIN WRAZ Z ZESPOŁEM PAŁACOWO – PARKOWYM WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH”Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie ogłasza przetarg na: Usługę Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz magistrali i sieci wodociągowej w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa sysOgłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania tj. zwalczania śliskości i odśnieżania dróg gminnych oraz wyznaczonych chodników i parkingów na terenie miasta Dęblin, w sezonie zimowym 2012/2013.Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Dęblin oraz miejskich jednostek organizacyjnych.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy nowego sprzętu medycznego - UNITU STOMATOLOGICZNEGOBudowa kompaktowego węzła cieplnego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 4 i Żłobka na osiedlu Lotnisko w Dęblinie, przy ulicy Rogowskiego 5b.Budowa kompaktowego węzła cieplnego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie przy ulicy 15 P.P.Wilków 24.

Strona oglądana: 23672 razy.