Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

2019 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1.2019

  w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2019 roku

 • Zarządzenie Nr 1a.2019

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II"

 • Zarządzenie Nr 2.2019

  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

 • Zarządzenie Nr 3.2019

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

 • Zarządzenie Nr 4.2019

  w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych

 • Zarządzenie Nr 5.2019

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. odpadów komunalnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

 • Zarządzenie Nr 6.2019

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów osiedli na terenie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 7.2019

  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów sportowych klas IV Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 8.2019

  w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie nr 9.2019

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 10.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 11.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 12.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 13.2019

  w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 14.2019

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku.

 • Zarządzenie Nr 15.2019

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy

 • Zarządzenie Nr 16.2019

  w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji środków trwałych i innych składników majątkowych, stanowiących własność Miasta Dęblin oraz zasad przeprowadzania ich likwidacji

 • Zarządzenie Nr 17.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 18.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 19.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 20.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 20a.2019

  w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 21.2019

  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

 • Zarządzenie Nr 22.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 23.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 24.2019

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 25.2019

  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku.

 • Zarządzenie Nr 26.2019

  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli miejskich placów zabaw i osiedlowych stref sportowych należących do Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 27.2019

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 28.2019

  w sprawie dokonania przeglądu dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne przechowywanych w Urzędzie Miasta Dęblin, w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych

 • Zarządzenie Nr 29.2019

  w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

 • Zarządzenie Nr 30.2019

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dęblin za 2018 r.

 • Zarządzenie Nr 31.2019

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 32.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 33.2019

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 "Bajka" w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 34.2019

  w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do następujących czynności.

 • Zarządzenie Nr 35.2019

  w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do wydawania decyzji administracyjnych

 • Zarządzenie Nr 36.2019

  w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do wydawania decyzji administracyjnych

 • Zarządzenie Nr 37.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 38.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 39.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 40.2019

  w sprawie: odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Zarządzenie Nr 41.2019

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 42.2019

  w sprawie powołania zespołu do opracowania aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 43.2019

  w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 • Zarządzenie Nr 44.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 45.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 46.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 47.2019

  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku.

 • Zarządzenie Nr 48.2019

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 49.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 50.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 51.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 52.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 53.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 54.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 55.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 56.2019

  w sprawie upoważnień do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Miasta Dęblin przez pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 57.2019

  w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż działki nr 874/2 położonej w Dęblinie przy ul. Składowej

 • Zarządzenie Nr 58.2019

  w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Dęblinie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 • Zarządzenie Nr 59.2019

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do sprzedaży

 • Zarządzenie Nr 60.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 61.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 62.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 63.2019

  w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 64.2019

  w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 65.2019

  w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 66.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 67.2019

  w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 67A.2019

  w sprawie wprowadzenia odbierania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno - prywatnego.

 • Zarządzenie Nr 68.2019

  w sprawie zmiany oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy gońca w Urzędzie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 68A.2019

  w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury postępowania w zakresie wypełniania obowiązku przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

 • Zarządzenie Nr 69.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 70.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 70A.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 71.2019

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Edyty Filipek - podinspektora ds. księgowości budżetowej.

 • Zarządzenie Nr 72.2019

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Honoraty Wojtyś - podinspektora ds. oświaty.

 • Zarządzenie Nr 73.2019

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 74.2019

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 "Bajka" w Dęblinie

 • zarządzenie Nr 75.2019

  w sprawie wprowadzenia "Polityki ochrony danych osobowych" w Urzędzie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 76.2018

  w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 77.2019

  w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 78.2019

  w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego prac polegających na wykonaniu 15 sztuk grobowców murowanych dwukondygnacyjnych z płyt żelbetowych z ramą wieńczącą, obsypaniem ziemią oraz niwelacją terenu wraz z przesunięciem siatki stalowej naciąganej od strony zbiornika wód deszczowych przy ul. Krzywej na długości 25 m.b. oraz instalacji przy studni na cmentarzu komunalnym tablicy informacyjnej dostarczonej przez Zamawiającego.

 • Zarządzenie Nr 79.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 80.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 81.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 82.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 83.2019

  w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielania pełnomocnictwa dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 84.2019

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Eweliny Majek - młodszego referenta ds. komunalnych.

 • Zarządzenie Nr 85.2019

  w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do następujących czynności.

 • Zarządzenie Nr 86.2019

  w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do następujących czynności.

 • Zarządzenie Nr 87.2019

  w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do następujących czynności.

 • Zarządzenie Nr 88.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 89.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 90.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 91.2019

  w sprawie ustalenia cen sprzedaży grobowców na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 92.2019

  w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 10 położonego w Dęblinie przy ul. Wiślana 33

 • Zarządzenie Nr 93.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 94.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 95.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 96.2019

  w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji
  monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miasta Dęblin oraz na terenie miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 97.2019

  w sprawie ogłoszenia czwartego nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż działki nr 4067/5 położonej w Dęblinie przy ul. Balonnej

 • Zarządzenie Nr 98.2019

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 99.2019

  zmieniające zarządzenie nr 47.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku

 • Zarządzenie Nr 100.2019

  w sprawie powierzenia stanowiska dvrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 101.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 102.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 103.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 104.2019

  w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Dęblin za I półroczne 2019 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ.

 • Zarządzenie Nr 105.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 106.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 107.2019

  w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 108.2019

  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna".

 • Zarządzenie Nr 109.2019

  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Miasta Dęblin im. Jana Pawła II.

 • Zarządzenie Nr 110.2019

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 111.2019

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 112.2019

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w budynku nr 3A przy ul. 15 P.P.Wilków w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 113.2019

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 114.2019

  w sprawie upoważnień do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Miasta Dęblin przez pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 115.2019

  w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 • Zarządzenie Nr 116.2019

  w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 117.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 118.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 119.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 120.2019

  w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Nagród Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 121.2019

  w sprawie zasad przydziału odzieży ochronnej i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, higieny osobistej oraz profilaktycznych posiłków i napojów pracownikom Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 122.2019

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do dzierżawy

 • Zarządzenie Nr 123.2019

  w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Dęblinie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 • Zarządzenie Nr 124.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 125.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 126.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 127.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 128.2019

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 129.2019

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych - "Przebudowa dróg w os. Jagiellońskie w Dęblnie - etap III".

 • Zarządzenie Nr 130.2019

  w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji

 • Zarządzenie Nr 131.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 132.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 133.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 134.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 135.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 136.2019

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".

 • Zarządzenie Nr 137.2019

  w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 138.2019

  w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 139.2019

  w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 140.2019

  w sprawie zmiany zarządzenia udzielania pełnomocnictwa dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 141.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 142.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 143.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 144.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 145.2019

  w sprawie ogłoszenia pierwszego ograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż działki nr 2630/2 położonej w Dęblinie przy ul. Skarżyńskiego

 • Zarządzenie Nr 146.2019

  w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek oznaczonych nr 549/3 o pow. 1,7937ha, nr 556/3 o pow. 0,0787 ha i nr 632/5 o pow. 3,3129 ha położonych w Dęblinie przy ul. Stawskiej oraz w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

 • Zarządzenie Nr 147.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 148.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 149.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 150.2019

  w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 151.2019

  w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Urzędzie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 152.2019

  w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2020 rok

 • Zarządzenie Nr 153.2019

  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 • Zarządzenie Nr 154.2019

  w sprawie terminu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, składu osobowego Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji oraz wzoru protokołu

 • Zarządzenie Nr 155.2019

  w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 156.2019

  w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 157.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 158.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 159.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 160.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 161.2019

  w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. porządku publicznego i opieki nad zwierzętami.

 • Zarządzenie Nr 162.2019

  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 163.2019

  w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Miasta.

 • Zarządzenie Nr 164.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 165.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 166.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 167.2019

  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 168.2019

  w sprawie struktury stanowisk wraz z obsadą etatową w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 169.2019

  w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 170.2019

  w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 171.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 172.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 173.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 174.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 175.2019

  w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego prac polegających na wykonaniu 15 szt. grobowców murowanych dwukondygnacyjnych z płyt żelbetowych z ramą wieńczącą, obsypaniem ziemią oraz niwelacją terenu.

 • Zarządzenie Nr 176.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 177.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 178.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 179.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 180.2019

  w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki na bieżące wydatki Urzędu Miasta Dęblin na 2020 rok.

 • Zarządzenie Nr 181.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 rok.

 • Zarządzenie Nr 182.2019

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 09.01.2019 r., godz. 14.13
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 09.01.2019 r., godz. 14.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.01.2019 r., godz. 14.13Mariusz KulinaEdycja strony
09.01.2019 r., godz. 14.13Mariusz KulinaDodanie strony

Strona oglądana: 5435 razy.