Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

2004 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1/2004

  w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z gminnych przystanków komunikacji miejskiej.

 • Zarządzenie Nr 2/2004

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 3/2004

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 4/2004

  w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

 • Zarządzenie Nr 5/2004

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 6/2004

  w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Miasta Dęblin na 2004 rok.

 • Zarządzenie Nr 7/2004

  w sprawie określenia Regulaminu konkursu na dyrektora Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 8/2004

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dęblin za 2003 r.

 • Zarządzenie Nr 9/2004

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 • Zarządzenie Nr 10/2004

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin i w układzie wykonawczym budżetu na 2004 rok.

 • Zarządzenie Nr 11/2004

  w sprawie wprowadzenia dodatkowego symbolu w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

 • Zarządzenie Nr 12/2004

  w sprawie powierzenia spraw z zakresu pomocy społecznej oraz udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania z zakresu pomocy społecznej.

 • Zarządzenie Nr 13/2004

  w sprawie powierzenia realizacji świadczeń rodzinnych oraz udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach tych świadczeń.

 • Zarządzenie Nr 14/2004

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin i w układzie wykonawczym budżetu na 2004 rok.

 • Zarządzenie Nr 14a/2004

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin i w układzie wykonawczym budżetu na 2004 rok.

 • Zarządzenie Nr 15/2004

  w sprawie zatwierdzenia projektu planu rzeczowo-finansowego remontów budynków gminy.

 • Zarządzenie Nr 16/2004

  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 • Zarządzenie Nr 17/2004

  w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

 • Zarządzenie Nr 17a/2004

  w sprawie określenia zasad podawania do publicznej wiadomości wykazów podatników, którym umorzono zaległości podatkowe.

 • Zarządzenie Nr 18/2004

  w sprawie powołania Pani Jolanty Karwowskiej na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 19/2004

  w sprawie powołania komisji przetargowej.

 • Zarządzenie Nr 20/2004

  w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Zarządzenie Nr 21/2004

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 22/2004

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 23/2004

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 23a/2004

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości Gminy Miasto Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 24/2004

  w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 25/2004

  zmieniające Zarządzenie Nr 23/2004 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 26/2004

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 27/2004

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 28/2004

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 29/2004

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 30/2004

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 31/2004

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 32/2004

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości Gminy Miasto Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 33/2004

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 34/2004

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 36/2004

  w sprawie aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy Miasto Dęblin

 • Zarządzenie Nr 37/2004

  w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz, ustalenia jej Regulaminu.

 • Zarządzenie Nr 38/2004

  w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Dęblin na 2005 rok.

 • Zarządzenie Nr 39/2004

  w sprawie powołania Komisji do spraw nagród Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 40/2004

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin i w układzie wykonawczym budżetu na 2004 rok.

 • Zarządzenie Nr 41/ 2004

  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Urzędu Miasta Dęblin i podległych jednostek oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.

 • Zarządzenie Nr 42/2004

  w sprawie skierowania do uchwalenia przez Radę Miasta Dęblin projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM II w Dęblinie część II.

 • Zarządzenie Nr 43/2004

  w sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionych zarzutów zgłoszonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Pułaskiego w Dęblinie - część II.

 • Zarządzenie Nr 44/2004

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i oraz ustalenia jej Regulaminu

 • Zarządzenie Nr 45/2004

  w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 46/2004

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru oferty na wykonanie operatów do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

 • Zarządzenie Nr 47/2004

  w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania z zakresu pomocy społecznej.

 • Zarządzenie Nr 48/2004

  w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych.

 • Zarządzenie Nr 49/2004

  w sprawie określenia regulaminu postępowania zespołu opiniującego oferty na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 50/2004

  w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2005 rok.

 • Zarządzenie Nr 51/2004

  w sprawie ustalenia cen sprzedaży grobowców na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 52 /2004

  w sprawie wprowadzenia okresowego ograniczenia sprzedaży grobowców i miejsc na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 53/2004

  w sprawie weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 • Zarządzenie Nr 55/2004

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin i w układzie wykonawczym budżetu na 2004 rok.

 • Zarządzenie Nr 60/2004

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin i w układzie wykonawczym budżetu na 2004 rok.

 • Zarządzenie Nr 35/2004

  w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 • Zarządzenie Nr 54/2004

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 56/2004

  w sprawie nawiązania stosunku pracy z Kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 57/2004

  w sprawie powołania komisji przetargowej

 • Zarządzenie Nr 58/2004

  w sprawie wyznaczenia pełnomocnika oraz zespołu zadaniowego d/s rozwoju lokalnego i strategii rozwoju.

 • Zarządzenie Nr 59/2004

  w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 61/2004

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 61a/2004

  w sprawie wyrażenie zgody na użytkowania aktualizacji programu informatycznego QWANT, służącego do komputerowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 • Zarządzenie Nr 62/2004

  w sprawie upoważnień do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza przez pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 63/2004

  w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki na bieżące wydatki Urzędu Miasta Dęblina na 2005 rok.

 • Zarządzenie Nr 25a/2004

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin i w układzie wykonawczyni budżetu na 2004 rok.

 • Zarządzenia Nr 11A/2004

  w sprawie powołania i określenia składu Miejskiego Zespołu Reagowania.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 28.06.2005 r., godz. 06.17
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 28.06.2005 r., godz. 06.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.06.2005 r., godz. 06.17AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 6779 razy.