Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

2005 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1/05

  w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, użytkowania, najmu lub dzierżawy

 • Zarządzenie Nr 2/05

  w sprawie powołania Pełnomocnika Do Spraw Ochrony Informacji
  Niejawnych w Urzędzie Miasta

 • Zarządzenie Nr 3/05

  w sprawie stanowisk i rodzajów prac zleconych w Urzędzie Miasta Dęblin, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową i służbową

 • Zarządzenie Nr 4/05

  w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Miasta Dęblin na 2005 rok.

 • Zarządzenie Nr 5/05

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dęblin za 2004 r.

 • Zarządzenie Nr 6/05

  w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne stanowiących tajemnicę państwową oznaczone klauzulą „Tajne".

 • Zarządzenie Nr 7/05

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin i w układzie wykonawczym budżetu na 2005 rok.

 • Zarządzenie nr 8/05

  W sprawie zaniechania organizowania imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych w czasie trwania żałoby narodowej.

 • Zarządzenie Nr 9/05

  w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 roku dniem wolnym od pracy.

 • Zarządzenie Nr 10/05

  w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego remontów budynków gminnych.

 • Zarządzenie Nr 11/05

  w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne - w celu wybrakowania kwalifikujących się do zniszczenia oraz aktualizacji nadanych klauzul tajności.

 • Zarządzenie Nr 12/05

  w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową.

 • Zarządzenie Nr 13/05

  w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Stypendialnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 13a/05

  ws. przekazania dokumentów finansowych Warsztatom Terapii Zajęciowej w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 14/05

  w sprawie określenia regulaminu postępowania komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego.

 • Zarządzenie Nr 15/05

  w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. rewitalizacji oraz wyznaczenia Pełnomocnika Burmistrza ds. rewitalizacji.

 • Zarządzenie Nr 16/05

  w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentów niearchiwalnych.

 • Zarządzenie Nr 17/05

  w sprawie powołania Komisji komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 18/05

  w sprawie powołania Komisji komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 19/05

  w sprawie naboru kandydatów na członków rady nadzorczej.

 • Zarządzenie Nr 20/05

  w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Tajnej.

 • Zarządzenie Nr 21/05

  w sprawie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2005 r.

 • Zarządzenie Nr 22/05

  w sprawie nawiązania stosunku pracy z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 23/05

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin i w układzie wykonawczym budżetu na 2005 rok.

 • Zarządzenie Nr 24/05

  w sprawie powołania komisji przetargowej.

 • Zarządzenie Nr 25/05

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 26/05

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 27/05

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 28/05

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 29/05

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 30/05

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 31/05

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 32/05

  w sprawie ustalenia cen sprzedaży grobowców na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 33/05

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin i w układzie wykonawczym budżetu na 2005 rok.

 • Zarządzenie Nr 34/05

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Dęblinie.

 • Zarządzenie nr 35/05

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Dęblinie.

 • Zarządzenie nr 36/05

  w sprawie przyjecia informacji z wykonania budżetu miasta Dęblin z I półrocze 2005 r.

 • Zarządzenie nr 37/05

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie nr 37a/05

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2005 rok.

 • Zarządzenie nr 38/05

  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 • Zarządzenie nr 38a/05

  w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia potępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz w sprawach zaliczki alimentacyjnej.

 • Zarządzenie Nr 38b/05

  w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz w sprawach zaliczki alimentacyjnej.

 • Zarządzenie Nr 39/05

  w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Dęblin na 2006 rok.

 • Zarządzenie Nr 40/05

  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 • Zarządzenie Nr 41/05

  w sprawie wprowadzenia okresowego ograniczenia sprzedaży grobowców i miejsc na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 42/05

  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań w sprawie sprzedaży działek przy ulicy Konopnickiej.

 • Zarządzenie Nr 43/05

  w sprawie powołania Komisji do Spraw Nagród Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 44/05

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 • Zarządzenie Nr 45/05

  zmieniające w sprawie powołania Komisji do Spraw Nagród Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 46/05

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2005 rok.

 • Zarządzenie Nr 47/05

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2005 rok.

 • Zarządzenie Nr 49/05

  w sprawie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2005 r. z zakresu kultury fizycznej i sportu.

 • Zarządzenie Nr 50/05

  w sprawie określenia regulaminu postępowania komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego.

 • Zarządzenie Nr 51/05

  w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z gminnych przystanków komunikacji miejskiej.

 • Zarządzenie nr 52/05

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2005 rok.

 • Zarządzenie nr 53/05

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2005 rok.

 • Zarządzenie Nr 54/05

  w sprawie wyznaczenia Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administratora Systemu w Urzędzie Miasta.

 • Zarządzenie nr 55/05

  w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2006 rok.

 • Zarządzenie nr 56/05

  w sprawie upoważnień do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza przez pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie nr 57/05

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie nr 58/05

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie nr 59/05

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie nr 60/05

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie nr 62/05

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2005 rok.

 • Zarządzenie nr 63/05

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2005 rok.

 • Zarządzenie Nr 64/05

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy - Miasto Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 65/05

  w sprawie ustalenia stawek czynszu na terenie Miasta Dęblin za lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

 • Zarządzenie Nr 66/05

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2005 rok.

 • Zarządzenie Nr 67/05

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2005 rok.

 • Zarządzenie Nr 68/05

  w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki na bieżące wydatki Urzędu Miasta Dęblina na 2006 rok.

 • Zarządzenie nr 69/05

  w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 70/05

  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 71/05

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 01.07.2005 r., godz. 06.53
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 01.07.2005 r., godz. 06.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2005 r., godz. 06.53AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5179 razy.