Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (GKP.6721.1.2019)

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXIX/225/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana II w Dęblinie

zawiadamiam


o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 31 lipca 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, pokój nr 117, w godzinach pracy Urzędu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana II w Dęblinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu i prognoza dostępne będą również na stronie internetowej Urzędu Miasta Dęblin: https://umdeblin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2020 r. o godzinie 11.00 w sali Nr 1 (parter), w Urzędzie Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać do Burmistrza Dęblina podając imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r.

Uwagi mogą być wnoszone w formie:
 • pisemnej na adres Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.):
  - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  - opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
 • ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, pokój nr 117, w godzinach pracy Urzędu;
 • elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U.2020 r., poz. 1173) na adres e-mail: poczta@um.deblin.pl


Burmistrz Miasta Dęblin
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla WIŚLANA II w Dęblinie.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta Dęblin ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, e-mail: poczta@um.deblin.pl, tel: (81) 88-30-001.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Burmistrzu Miasta Dęblin (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizowanych w postaci sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Dęblinie.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 25 lat z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa powyżej.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Mariusz Kulina, data: 31.07.2020 r., godz. 09.16
Ostatnia aktualizacja:Mariusz Kulina, data: 31.07.2020 r., godz. 09.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.07.2020 r., godz. 09.21Mariusz KulinaEdycja strony
31.07.2020 r., godz. 09.20Mariusz KulinaEdycja strony
31.07.2020 r., godz. 09.16Mariusz KulinaDodanie strony

Strona oglądana: 91 razy.