Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała nr VIII/63/2003

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dęblin.


UCHWAŁA Nr VIII/63/2003
Rady Miasta Dęblin
z dnia 25 kwietnia 2003 r.w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dęblin.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, ze zmianami), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Miasta Dęblin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1) uchwała Nr XXXI/218/96 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 29 października 1996 r. w sprawie zmiany Statut Gminy Miasto Dęblin oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 1996 r., Nr 31, poz. 174),

2) uchwała Nr XI/76/99 z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasto Dęblin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 1999 r. Nr 68, poz. 1831),

3) uchwała Nr XXX/222/2000 z dnia 26 września 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasto Dęblin ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2001 r., Nr 14, poz. 179),

4) uchwała Nr XLIV/309/2001 z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Miasto Dęblin ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2001 r., Nr 96, poz. 1455).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 4

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 28.05.2004 r., godz. 12.44
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 28.05.2004 r., godz. 12.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.05.2004 r., godz. 12.44AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4316 razy.