Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr L/319/2006

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2006 rok.

Uchwała Nr L/319/2006
Rady Miasta Dęblin
z dnia 21 lutego 2006 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta Dęblin, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, na kwotę 32.326.366 zł, w tym m.in.:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na kwotę 4.298.516 zł,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na kwotę 205.000 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Dęblin, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 35.476.366 zł, z tego:

- wydatki na realizacje zadań własnych – 30.472.809 zł, w tym

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na kwotę 205.000 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na kwotę 4.298.516 zł,

- wydatki na zadania powierzone na kwotę 258.145 zł,

- wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na kwotę – 446.896 zł.,

3. ?ródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 3.150.000 zł są zaciągnięte kredyty bankowe i nadwyżka budżetowa z roku poprzedniego.
4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.900.000 zł i rozchody budżetu w wysokości 2.750.000 zł. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 54.763 zł.

§ 3

Ustala się plan wydatków budżetu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Miasta Dęblin, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceum ogólnokształcącym, Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 15.341.648 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się wykaz inwestycji i wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte programami wieloletnimi, w wysokości 4.830.952 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta Dęblin w łącznej kwocie 2.163.970 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 1.821.000 zł oraz plan wydatków zakładów w kwocie 2.163.970 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się jednostkową stawkę dotacji (rocznie na jedno dziecko) w poszczególnych zakładach budżetowych:
- w Miejskim Przedszkolu Nr 1 – 8.700,90 zł,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 3 - 8.090,90 zł.

§ 6

Ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w kwocie 96.000 zł oraz wydatków funduszu w kwocie 151.448 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 850.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Dęblin do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Dęblin do przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i pochodnych oraz zmian w wydatkach majątkowych.

§ 9

Limit zaciągniętych kredytów i pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych w roku 2006 nie może przekroczyć kwoty 5.400.000 zł.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Dęblin do zaciągania zobowiązań oraz do spłat zobowiązań w granicach kwoty 38.226.366 zł, zgodnie z załącznikami nr 2-7 z wyjątkiem:
- zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych,
- zaciągania zobowiązań w zakresie nabywania nieruchomości i remontów o wartości przekraczającej kwoty określone w załącznikach nr 2 i nr 4,
- zaciągania zobowiązań w zakresie nabywania nieruchomości gruntowych.

2. Ustala się dopuszczalną wysokość sumy samodzielnie zaciąganych przez Burmistrza Miasta Dęblin zobowiązań do kwoty 3.000.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Dęblin do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy, jeżeli jest to korzystne dla Gminy.

§ 12

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Dęblin do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 14

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2006 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 01.03.2006 r., godz. 18.48
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 01.03.2006 r., godz. 18.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.03.2006 r., godz. 18.48AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2809 razy.