Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

2006 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie nr 1/06

  w sprawie powołania komisji przetargowej

 • Zarządzenie nr 2/06

  w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, użytkowania, najmu lub dzierżawy

 • Zarządzenie nr 4/06

  w sprawie określenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania w roku 2006 r.

 • Zarządzenie nr 5/06

  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie nr 6/06

  w sprawie dokonania przeglądu dachów budynków i budowli w celu wyeliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia ludności.

 • Zarządzenie nr 7/06

  w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie budżetu Miasta Dęblin na 2006 rok.

 • Zarządzenie nr 8/06

  w sprawie powołania komisji na zniszczenie dokumentów nie archiwalnych z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2005 roku.

 • Zarządzenie nr 9/06

  w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Miasta Dęblin na 2006 rok.

 • Zarządzenie nr 10/06

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dęblin za 2005 r.

 • Zarządzenie nr 11/06

  w sprawie powołania komisji przetargowej

 • Zarządzenie nr 12/06

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2006 rok.

 • Zarządzenie nr 13/06

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2006 rok.

 • Zarządzenie nr 14/06

  w sprawie ustalenia cen sprzedaży grobowców na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie.

 • Zarządzenie nr 15/06

  w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 • Zarządzenie nr 16/06

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 17/06

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 • Zarządzenie Nr 18/06

  w sprawie określenia regulaminu postępowania komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2006 roku.

 • Zarządzenie Nr 19/06

  w sprawie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2006 r.

 • Zarządzenie Nr 20/06

  w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Michalinów w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 21/06

  w sprawie rozpatrzenia złożonych wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Masów II w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 22/06

  Na podstawie art. 17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zmianami), w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) - zarządzam co następuje :

 • Zarządzenie Nr 23/06

  w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dęblinie.

 • Zarządzenie nr 24/06

  w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy

 • Zarządzenie Nr 25/06

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do
  przeprowadzeniu naboru na dwa stanowiska urzędnicze :
  Referent ds. projektu I, Referent ds. projektu II.

 • Zarządzenie Nr 26/06

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do
  przeprowadzeniu naboru na stanowisko urzędnicze:
  Inspektor ds. finansowych- kasjer

 • Zarządzenie Nr 27/06

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzeniu naboru na stanowisko kierownicze: Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 28/06

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu „Wykorzystaj swoją szansę! - Rozwijanie umiejętności zawodowych osób pracujących na terenie powiatu ryckiego".

 • Zarządzenie Nr 29/06

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2006 rok.

 • Zarządzenie Nr 30/06

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2006 rok.

 • Zarządzenie nr 31/06

  w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego d/s realizacji projektu „ Wykorzystaj swoją szansę! - Rozwijanie umiejętności zawodowych osób pracujących na terenie powiatu ryckiego"

 • Zarządzenie Nr 32/06

  w sprawie skierowania do uchwalenia przez Radę Miasta Dęblin projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Żdzary II.

 • Zarządzenie nr 33/06

  w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji projektu „Wykorzystaj swoją szansę! Rozwijanie umiejętności zawodowych osób pracujących na terenie powiatu ryckiego"

 • Zarządzenie Nr 34/06

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 35/06

  w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania z
  zakresu pomocy społecznej.

 • Zarządzenie Nr 36/06

  w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz w sprawach zaliczki alimentacyjnej

 • Zarządzenie Nr 37/06

  w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych.

 • Zarządzenie Nr 39/06

  w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Żdżary I w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 40/06

  w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Żdżary I w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 41/06

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 42/06

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 43/06

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 44/06

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 45/06

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 46/06

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 47/06

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 48/06

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 49/06

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 50/06

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 51/06

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 52/06

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 53/06

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 54/06

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2006 rok.

 • Zarządzenie Nr 55/06

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2006 rok.

 • Zarządzenie Nr 56/06

  w sprawie nawiązania stosunku pracy z Kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 57/06

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: Referent ds. projektu III.

 • Zarządzenie Nr 58/06

  w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego remontów budynków gminnych.

 • Zarządzenie Nr 59/06

  w sprawie rozpatrzenia złożonych wniosków do projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Centrum II część I i Wiślana - Żwica w Dęblinie, realizowanych zgodnie z uchwałami: Nr XLIX/308/2005, XXXIV/204/2004, XXX/205/2004 Rady Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 60/06

  w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego d/s realizacji projektu "Wykorzystaj swoją szansę! - Rozwijanie umiejętności zawodowych osób pracujących na terenie powiatu ryckiego"

 • Zarządzenie Nr 61/06

  w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Michalinów w Dęblinie podczas ponownego wyłożenia do publicznego wglądu

 • Zarządzenie Nr 62/06

  w sprawie skierowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Michalinów w Dęblinie do uchwalenia przez Radę Miasta

 • Zarządzenie Nr 63/06

  w sprawie ponownego rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Żdzary I w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 64/06

  w sprawie ponownego wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żdzary I w Dęblinie.

 • Zarządzenie nr 65/06

  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej d/s projektu „ Wykorzystaj swoją szansę! Rozwijanie umiejętności zawodowych osób pracujących na terenie powiatu ryckiego"

 • Zarządzenie Nr 66/06

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2006 rok.

 • Zarządzenie Nr 67/06

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2006 rok.

 • Zarządzenie nr 68/06

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego d/s realizacji projektu „Wykorzystaj swoją szansę! - Rozwijanie umiejętności zawodowych osób pracujących na terenie powiatu ryckiego"

 • Zarządzenie Nr 69/06

  w sprawie złożonego wniosku do projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Centrum I część l i Wiślana - Żwica w Dęblinie, realizowanych zgodnie z uchwałami Nr XLIX/308/2005, XXXIV/204/2004, XXXIV/205/2004 Rady Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 70/06

  w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 • Zarządzenie Nr 71/06

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do
  przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze : Referent w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

 • Zarządzenie Nr 72/06

  w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Dęblin za I półrocze 2006 r.

 • Zarządzenie Nr 72A/06

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 73/06

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzeniu naboru na stanowisko urzędnicze: Referent w Wydziale Promocji i Rozwoju Miasta

 • Zarządzenie Nr 74/06

  w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 75/06

  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu przyznawania stypendium dla uczniów.

 • Zarządzenie Nr 76/06

  uchylające zarządzenie w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Stypendialnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 77/06

  w sprawie powołania Komisji do Spraw Nagród Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 78/06

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2006 rok.

 • Zarządzenie Nr 79/06

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2006 rok.

 • Zarządzenie nr 80/06

  w sprawie regulaminu organizacyjnego Klubu Integracji Społecznej w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 81/06

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do
  przeprowadzeniu naboru na stanowisko urzędnicze :

 • Zarządzenie Nr 82/06

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie Nr 83/06

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2006 rok.

 • Zarządzenie Nr 84/06

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2006 rok.

 • Zarządzenie Nr 85/06

  w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 86/06

  w sprawie rozpatrzenia uwagi dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Żdzary I w Dęblinie, zgłoszonej w wyniku ponownego wyłożenia do publicznego wglądu.

 • Zarządzenie Nr 87/06

  w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 88/06

  w sprawie skierowania do uchwalenia przez Radę Miasta Dęblin projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Żdzary I w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 89/06

  w sprawie skierowania do opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Masów II w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 90/06

  w sprawie tragedii w kopalni „ HALEMBA" w Rudzie Śląskiej i ogłoszonej w związku z tym przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego żałoby narodowej.

 • Zarządzenie Nr 91/06

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2006 rok.

 • Zarządzenie Nr 92/06

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczyni budżetu Miasta Dęblin na 2006 rok.

 • Zarządzenie Nr 93/06

  w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pt. „Podniesienie standardu oraz zwiększenie dostępności usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ w Dęblinie".

 • Zarządzenie Nr 94/06

  w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu „Budowa kanalizacji podciśnieniowej - zlewnia nr 1 "I etap".

 • Zarządzenie Nr 95/06

  w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pt. „Utworzenie Dęblińskiego Centrum Informacji - kontynuacja procesu budowy społeczeństwa informacyjnego w Mieście Dęblin".

 • Zarządzenie Nr 96/06

  w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Miasta Dęblin".

 • Zarządzenie Nr 98/06

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2006 rok.

 • Zarządzenie Nr 99/06

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2006 rok.

 • Zarządzenie Nr 100/06

  zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 • Zarządzenie Nr 101/06

  w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 102/06

  w sprawie upoważnień do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza przez pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 103/06

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i oraz ustalenia jej Regulaminu.

 • Zarządzenie Nr 104/06

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2006 rok.

 • Zarządzenie Nr 105/06

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2006 rok.

 • Zarządzenie Nr 106/06

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 107/06

  w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki na bieżące wydatki Urzędu Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 108/06

  w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu.

 • Zarządzenie Nr 109/06

  Regulaminu Zakładowego Funduszu Nagród Pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 110/06

  w sprawie ustalenia regulaminu premiowania pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi Urzędu Miasta Dęblin


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 20.04.2006 r., godz. 10.36
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 20.04.2006 r., godz. 10.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.04.2006 r., godz. 10.36AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5538 razy.