Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr LIII/343/2006

w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów.

Uchwała Nr LIII/343/2006
Rady Miasta Dęblin
z dnia 25 kwietnia 2006 r.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a, art.40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W celu wsparcia finansowego uczniów: szkół podstawowych klas IV – VI, uczniów gimnazjów i uczniów liceum ogólnokształcącego, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce ustanawia się stypendium naukowe Miasta Dęblin im. Jana Pawła II zwane dalej „stypendium”.

§ 2

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić: wychowawca klasy, rodzice lub opiekunowie prawni lub faktyczni uczniów, a także pełnoletni uczniowie. Wnioski według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały składa się do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej w terminie: do dnia 30 czerwca każdego roku za dany rok szkolny.

2. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej zatwierdza wnioski i przekazuje je wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Miasta.

3. Wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna, zwana dalej „Komisją” powołana przez Burmistrza Miasta Dęblin, w skład której wchodzą:
1) wyznaczony przez Burmistrza Miasta pracownik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Dęblinie,
2) członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Dęblin,
3) dyrektorzy szkół, z których wpłynęły wnioski.

4. Burmistrz Miasta Dęblin wyznacza Przewodniczącego Komisji, Zastępcę Przewodniczącego Komisji i Sekretarza Komisji.

5. Odwołanie Komisji, a także zmiana jej składu osobowego, następuje w trybie określonym w ust.3 i 4.

6. Szczegółowy tryb pracy Komisji określa Burmistrz Miasta w zarządzeniu.

§ 3

1. Projekt decyzji o przyznaniu stypendiów Komisja przedstawia do akceptacji Burmistrzowi Miasta Dęblin.

2. Zaakceptowana przez Burmistrza Miasta Dęblin decyzja, o której mowa w ust. 1, stanowi o przyznaniu stypendiów i jest ostateczna. Decyzję tą podaje się do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Dęblin oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Dęblin i szkołach.

§ 4

1. Predysponowanym do stypendium jest uczeń, który uzyskał za dwa semestry w roku szkolnym średnią ocen:
- 5,5 w szkole podstawowej,
- 5,3 w gimnazjum
- 4,8 w liceum ogólnokształcącym

2. Oprócz wysokich wyników w nauce uczeń powinien spełniać przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
- brać udział i osiągać wysokie lokaty w olimpiadach i konkursach przedmiotowych lub w sporcie,

- uczestniczyć w życiu szkoły, angażować się w prace samorządu uczniowskiego, itp.

- brać udział w organizowanych przez szkołę uroczystościach, akademiach i apelach,

- pomagać słabszym w nauce, być koleżeńskim i wyróżniać się wzorową postawą ucznia.

3. Stypendium za wyniki w nauce, uczeń może otrzymać raz w roku szkolnym, jeżeli uzyska co najmniej średnią ocen, o której mowa w ust. 1 oraz wykaże się dodatkowymi osiągnięciami. Przy rozpatrywaniu wniosku komisja może wziąć pod uwagę również sytuację materialną i rodzinną ucznia.

4. Stypendium wypłacane jest jednorazowo.

§ 5

1. Wysokość stypendium dla:
a) ucznia szkoły podstawowej nie powinna być niższa niż 400 zł i nie wyższa niż 600 zł,
b) ucznia gimnazjum nie powinna być niższa niż 600 zł i nie wyższa niż 800 zł,
c) ucznia liceum ogólnokształcącego nie powinna być niższa niż 800 zł i nie wyższa niż 1000 zł.

§ 6

1. O przyznanym stypendium oraz terminie jego wręczenia Burmistrz Miasta Dęblin zawiadamia wnioskodawców, o których mowa w § 2 ust. 1.

2. Stypendium wypłacane jest w kasie Urzędu Miasta Dęblin.

§ 7

Stypendium finansowane jest ze środków własnych Miasta Dęblin, zaplanowanych corocznie na ten cel w budżecie miasta.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 15.05.2006 r., godz. 08.52
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 15.05.2006 r., godz. 08.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.05.2006 r., godz. 08.52AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3167 razy.