Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr LVI/356/2006

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Dęblina.

Uchwała Nr LVI/356/2006
Rady Miasta Dęblin
z dnia 4 lipca 2006 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach, Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XLV/294/2005 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 września 2005 r.
w sprawie ustalenia porządku i czystości na terenie Miasta Dęblin.

§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin oraz na terenia miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 14.07.2006 r., godz. 11.51
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 14.07.2006 r., godz. 11.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.07.2006 r., godz. 11.51AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4499 razy.