Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr III/6/2006

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze miasta Dęblin.

Uchwała Nr III/6/2006
Rady Miejskiej w Dęblinie
z dnia 19 grudnia 2006 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75, poz.758) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości na obszarze miasta Dęblin:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -
3,60 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,17 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,66 od 1 m2 powierzchni użytkowej:
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 4,41 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XLVIII/301/2005 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 2006 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i na terenie miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2007 r.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 04.01.2007 r., godz. 11.44
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 04.01.2007 r., godz. 11.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.01.2007 r., godz. 11.44AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2575 razy.