Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr III/7/2006

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr III/7/2006
Rady Miasta Dęblin
z dnia 19 grudnia 2006 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zmianami) przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. (M.P. Nr 72, poz. 721) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 2000 roku włącznie - 573 zł
b) od 2001 roku - 542 zł.

1a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t włącznie, niewyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 2000 roku włącznie - 604 zł
b) od 2001 roku - 583 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 2000 roku włącznie - 815 zł
b) od 2001 roku - 795 zł

2a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie, nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 2000 roku włącznie - 846 zł
b) od 2001 roku - 826 zł

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t do mniej niż 12 t, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 2000 roku włącznie - 944 zł
b) od 2001 roku - 924 zł

3a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t do mniej niż 12 t , niewyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 2000 roku włącznie - 975 zł
b) od 2001 roku - 955 zł

4) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 t (czyli od 12 t), stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 2000 roku włącznie - 815 zł
b) od 2001 roku - 795 zł

5a) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,50 t do 8 t włącznie, niewyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 2000 roku włącznie - 846 zł
b) od 2001 roku - 826 zł

5b) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 t i poniżej 12 t wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 2000 roku włącznie - 944 zł
b) od 2001 roku - 924 zł

5c) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 t i poniżej 12 t niewyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
1) do 2000 roku włącznie - 975 zł
2) od 2001 roku - 950 zł

6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 t do mniej niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od roku produkcji przyczepy i naczepy:
a) do 2000 roku włącznie - 382 zł
b) od 2001 roku - 361 zł

8) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

9) od autobusów do mniej niż 30 miejsc, wyposażonych w katalizator spalin, instalację gazową lub jedno z tych urządzeń, w zależności od roku produkcji pojazdu:
1) do 2000 roku włącznie - 743 zł
2) od 2001 roku - 722 zł

9a) od autobusów do mniej niż 30 miejsc, niewyposażonych katalizator spalin ani w instalację gazową, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 2000 roku włącznie - 774 zł
b) od 2001 roku - 753 zł

9b) od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30, wyposażonych w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 2000 roku włącznie - 1.500 zł
b) od 2001 roku - 1.400 zł

9c) od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30, niewyposażonych w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
a) do 2000 roku włącznie - 1.640 zł
b) od 2001 roku - 1.550 zł

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXX/197/2004 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i na terenie miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 04.01.2007 r., godz. 11.48
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 04.01.2007 r., godz. 11.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.01.2007 r., godz. 11.48AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2424 razy.