Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr III/8/2006

w sprawie podatku od posiadania psów.

Uchwała Nr III/8/2006
Rady Miasta Dęblin
z dnia 19 grudnia 2006 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 14 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zmianami), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się roczne stawki podatku od posiadania psa na obszarze Miasta Dęblin w wysokości 34,00 zł od jednego psa.

§ 2

1. Obniża się o 50% stawki podatku wymienione w § 1 dla podatników zamieszkujących samotnie, jeżeli ich wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta oraz dla podatników mieszkających w domach jednorodzinnych.
2. Obniżki wymienione w ust. 1 mają zastosowanie do jednego psa.
3. Podatnik może skorzystać z obniżki podatku tylko z jednego tytułu.

§ 3

1. Podatek od posiadania psów właściciel uiszcza obowiązkowo do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek podatkowy.

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4

Podatek płatny jest do kasy Urzędu Miasta Dęblin lub na jego rachunek albo do rąk inkasenta bez wezwania, jednorazowo w terminach określonych w § 3 ust. 1.

§ 5

Traci moc uchwała II/10/2002 z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie podatku od posiadania psów .

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 7

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i na terenie miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2007 roku.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 04.01.2007 r., godz. 12.49
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 04.01.2007 r., godz. 12.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.01.2007 r., godz. 12.49AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2517 razy.