Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

2007 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1/07

  w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, użytkowania, najmu lub dzierżawy

 • Zarządzenie Nr 2/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie budżetu Miasta Dęblin na 2007 r.

 • Zarządzenie Nr 3/07

  w sprawie zwrotu kosztów używania przez pracownika samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy poza miejscowością do celów służbowych.

 • Zarządzenie Nr 4/07

  w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.

 • Zarządzenie Nr 5/07

  w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 6/07

  w sprawie skierowania do opiniowania i uzgodnień projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Wiślana - Żwica na obszarze oznaczonym symbolami 50KX , 49 I W, Dęblin - Centrum II - część I na obszarze oznaczonym symbolem 25 MN/UC oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 750 i 752 .

 • Zarządzenie nr 7/07

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie.

 • Zarządzenie nr 8/07

  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

 • Zarządzenie nr 9/07

  w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty w Otwartym Konkursie Ofert na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Dęblinie.

 • Zarządzenie nr 10/07

  w sprawie określenia regulaminu postępowania zespołu opiniującego oferty na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Dęblinie.

 • Zarządzenie nr 11/07

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dęblin za 2006 r.

 • Zarządzenie nr 12/07

  w sprawie ustalenia stawek czynszu na terenie Miasta Dęblin za lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

 • Zarządzenie nr 13/07

  w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 14/07

  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 15/07

  w sprawie przekazania sprzętu komputerowego dla Stowarzyszenia KKS „Czarni” Dęblin

 • Zarządzenie Nr 16/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 17/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 18/07

  w sprawie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2007 r.

 • Zarządzenie Nr 19/07

  w sprawie określenia regulaminu postępowania komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2007 roku.

 • Zarządzenie Nr 20/07

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 • Zarządzenie Nr 21/07

  w sprawie ustalenia struktury stanowisk wraz z obsadą etatową w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 23/07

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie Nr 22/07

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości w Dęblinie - Osiedle Wiślana 13

 • Zarządzenie Nr 24/07

  w sprawie skierowania do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • Zarządzenie Nr 25/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 26/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 27/07

  w sprawie powołania komisji na zniszczenie dokumentów nie archiwalnych z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 roku oraz głosowaniu ponownym w dniu 26 listopada 2006 roku.

 • Zarządzenie Nr 28/07

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do
  przeprowadzeniu naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze :
  Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

 • Zarządzenie Nr 29/07

  w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 30/07

  w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza przez pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 31/07

  w sprawie powołania zespołu ds. realizacji zadań związanych z przygotowywaniem Dni Dęblina.

 • Zarządzenie Nr 32/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 33/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 34/07

  w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego remontów budynków gminnych.

 • Zarządzenie Nr 35/07

  w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 36/07

  w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 37/07

  w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata, na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 38/07

  w sprawie zmian w składzie osobowym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • Zarządzenie Nr 39/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 40/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 41/07

  w sprawie upoważnień do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza przez pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 42/07

  w sprawie przekazania telewizora Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 43/07

  w sprawie Komisji do brakowania dokumentów niearchiwalnych.

 • Zarządzenie Nr 44/07

  w sprawie skierowania do uchwalenia przez Radę Miasta Dęblin projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wiślana - Żwica - obszar oznaczony symbolami 50KX i 49IW przy ulicy Stężyckiej w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 45/07

  w sprawie skierowania do uchwalenia przez Radę Miasta Dęblin projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum II część I, obszar oznaczony symbolem 35MN/UC przy ulicach Leski i Niepodległości w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 46/07

  w sprawie skierowania do uchwalenia przez Radę Miasta Dęblin projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum II część I - obszar oznaczony symbolem 31MN/UC przy ulicy Okólnej i Grunwaldzkiej w Dęblinie, działki Nr ewid. 750 i 752.

 • Zarządzenie Nr 47/07

  w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 48/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 49/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 50/07

  w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy.

 • Zarządzenie Nr 51/07

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 52/07

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 53/07

  w sprawie ogłoszenia konkursu architektoniczno - urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu centrum Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 54/07

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 55/07

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego drugiego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości w Dęblinie - Osiedle Wiślana 13.

 • Zarządzenie Nr 56/07

  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej w formie dofinansowania zakupu podręczników i jednolitego stroju uczniom szkól podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 57/07

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. inwestycji i przetargów w Wydziale Rozwoju Miasta i Inwestycji.

 • Zarządzenie Nr 58/07

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 59/07

  w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Dęblin za I półrocze 2007 r.

 • Zarządzenie Nr 60/07

  w sprawie powierzenia czynności w zakresie kierowania bieżącymi sprawami Urzędu Miasta w Dęblinie Sekretarzowi Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 61/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 62/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie nr 63/07

  w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów niearchiwalnych z wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych w dniu 18 marca 2007 r.

 • Zarządzenie Nr 64/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 65/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 66/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 67/07

  w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 68/07

  w sprawie ustanowienia konkursu na „Najpiękniejszy dębliński budynek"

 • Zarządzenie Nr 69/07

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości w Dęblinie przy ulicy Kowalskiego (Osiedle Lotnisko)

 • Zarządzenie Nr 70/07

  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • Zarządzenie Nr 71/07

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 • Zarządzenie Nr 72/07

  w sprawie powołania komisji przetargowej.

 • Zarządzenie Nr 73/07

  w sprawie powierzenia czynności w zakresie kierowania bieżącymi sprawami Urzędu Miasta w Dęblinie Sekretarzowi Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 74/07

  w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 75/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 76/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 77/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 78/07

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzeniu naboru na stanowisko urzędnicze : referent ds. wydatków w Wydziale Finansowym.

 • Zarządzenie Nr 79/07

  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 • Zarządzenie Nr 80/07

  w sprawie upoważnień do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza przez pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 81/07

  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Miasta Dęblin im. Jana Pawła II

 • Zarządzenie Nr 82/2007

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo- księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 83/07

  w sprawie sporządzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Urzędu Miasta w Dęblinie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 84/07

  w sprawie ogłoszenia konkursu architektoniczno - urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu centrum Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 85/07

  w sprawie powołania Komisji do spraw Nagród Burmistrza Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 86/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 87/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 88/07

  w sprawie ogłoszenia ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Niepodległości w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 89/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 90/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 91/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 92/07

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny konkursu na „Najpiękniejszy dębliński budynek"

 • Zarządzenie Nr 93/07

  w sprawie przekazania drukarki Ogólnokształcącemu Liceum Lotniczemu w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 94/07

  w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok

 • Zarządzenie Nr 95/07

  zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na „Najpiękniejszy dębliński budynek"

 • Zarządzenie Nr 96/07

  w sprawie powołania komisji przeprowadzającej spis z natury sprzętu i oprogramowania w systemie obsługi obywatela.

 • Zarządzenie Nr 97/07

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie architektoniczne - urbanistycznym na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu centrum Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 98/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 99/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 100/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 101/07

  w sprawie ustalenia cen sprzedaży grobowców na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 102/07

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 103/07

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Dęblin: stanowisko ds. inwestycji i przetargów w Wydziale Rozwoju Miasta i Inwestycji.

 • Zarządzenie Nr 104/07

  w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Masów II w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 105/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta lin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 106/07

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie Nr 107/07

  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 108/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 109/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 110/07

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczyni budżetu Miasta Dęblin na 2007 rok.

 • Zarządzenie Nr 111/07

  w sprawie przekazania cegły klinkierowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 112/07

  w sprawie upoważnień do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza przez pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 113/07

  w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki na bieżące wydatki Urzędu Miasta Dęblin na 2008 rok.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 26.01.2007 r., godz. 13.22
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 26.01.2007 r., godz. 13.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.01.2007 r., godz. 13.22AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 7363 razy.