Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr VI/28/2007

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Osiedla Stawy w Dęblinie.

Uchwała Nr VI/28/2007
Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 stycznia 2007 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 24a ust. 1-2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747, ze zmianami) na wniosek Burmistrza, Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z zestawieniem kosztów oraz propozycją taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w Osiedlu Stawy, przedłożoną przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dęblinie uchwala się wysokość opłaty za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Os. Stawy w Dęblinie w wysokości 4,47 zł/m3 netto.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 05.02.2007 r., godz. 13.37
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 05.02.2007 r., godz. 13.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.02.2007 r., godz. 13.37AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2544 razy.