Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała nr XIX/102/2003

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stawy w Dęblinie.


UCHWAŁA Nr XIX/102/2003
RADY MIASTA DĘBLIN
Z DNIA 24 października 2003 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stawy w Dęblinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami), art. 8 ust. 1 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz w nawiązaniu do art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717) - uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Stawy w Dęblinie.


Rozdział I
Przepisy ogólne§ 1

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią treść niniejszej uchwały.
Wyrażone są w postaci:

1) ustaleń ogólnych dotyczących całego obszaru objętego opracowaniem (rozdział II),

2) ustaleń szczegółowych, dotyczących terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami (rozdział III),

3) rysunku planu w skali 1:1 000, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

1. Granice planu stanowią:

- od północy – ulica Stawska,
- od wschodu – istniejące ogrodzenie osiedla Stawy, biegnące po granicy działki nr ewidencyjny 1/8,
- od południa – istniejąca ulica i południowa granica zespołu garaży,
- od zachodu – zachodnia granica działek nr ewidencyjny 1/47 i 2/1.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 18,0 ha.

§ 3

Celem regulacji zawartych w planie jest:

1) poprawa warunków i standardów zamieszkania,

2) ustalenie przeznaczenia terenów i linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) określenie zasad oraz warunków zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi,

4) zapewnienie ochrony interesów publicznych w zakresie:

- realizacji i funkcjonowania usług publicznych,
- ukształtowania przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni,
- ukształtowania prawidłowego układu komunikacyjnego, w tym zasad ruchu pieszego w obszarze opracowania,
- ochrony wartości kulturowych występujących w obszarze opracowania oraz ochrony środowiska przyrodniczego,
- zabezpieczenie terenów pod lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej oraz zapewnienie możliwości modernizacji istniejącej.

§ 4

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania - ściśle określone,

2) linie zabudowy - obowiązujące i nieprzekraczalne.

3) linie podziału wewnętrznego terenów - ściśle określone,

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są postulowane, mają charakter wytycznych i określają zasady:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania – orientacyjne,

2) linie podziału wewnętrznego – orientacyjne,

3) przebieg sieci infrastruktury technicznej,

4) usytuowanie obiektów infrastruktury technicznej,

5) usytuowanie i obrys poszczególnych obiektów,

6) ukształtowanie zieleni.


Rozdział II
Ustalenia ogólnePrzyjmuje się następujące ustalenia ogólne, określające sposób zagospodarowania oraz kształtowania zabudowy dla całego obszaru objętego opracowaniem.

§ 5

Na terenie objętym opracowaniem, ze względu na sąsiedztwo lotniska Dęblin obowiązuje ograniczenie wysokości nowej zabudowy do H = 165 m nad poziom morza, co zostało uwzględnione w ustaleniach szczegółowych planu (rozdział III).

§ 6

Obejmuje się ochroną część mieszkalną (Osiedle Mieszkaniowe „Stawy”) dawnej Centralnej Składnicy Amunicji w Dęblinie – Jednostki Wojskowej Nr 4824.

1. Ochronie konserwatorskiej winny podlegać następujące obiekty zabytkowe stanowiące przedmiot zainteresowania konserwatorskiego wpisane do ewidencji zabytków i oznaczone na rysunku planu:

– dawne kasyno z 1929 r. – budynek Nr 6,
– budynek mieszkalny Nr 7 z 1926 r.
– budynek mieszkalny Nr 9 z 1926 r.
– budynek mieszkalny Nr 10 z 1924 r.
– dawny klub garnizonowy z 1924 r. – budynek Nr 12.

2. Wszelkie przekształcenia bryły lub elewacji w/w obiektów wymagają uzyskania warunków i wytycznych konserwatorskich na etapie poprzedzającym projektowanie i realizację inwestycji.

3. Wprowadza się granicę ochrony terenu historycznego rozplanowania zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

W granicach tych obowiązuje:

1) zakaz naruszania przebiegu układu komunikacyjnego,

2) zakaz wprowadzania nowej zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem urządzeń związanych z obsługą istniejącej zabudowy mieszkaniowej,

3) modernizacja i uporządkowanie ulic i ciągów komunikacyjnych,

4) utrzymanie istniejącej zieleni; w rozplanowaniu zieleni należy podkreślić walory kompozycyjne historycznego założenia,

5) zakaz ogrodzeń (z wyłączeniem terenów specjalnych oraz terenów urządzeń infrastruktury technicznej).

§ 7

Dla nowej zabudowy należy wykonać badania geotechniczne gruntu określające warunki posadowienia obiektów.

§ 8


Zasady ogólne zagospodarowania


1. Na obszarze objętym opracowaniem, na wyznaczonych terenach dopuszcza się realizację wyłącznie usług komercyjnych nieuciążliwych lub uciążliwych, o uciążliwości ograniczonej do granicy działki, do której inwestor ma tytuł prawny.

Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

2. W granicach wydzielonych działek i terenów obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych, w ilości niezbędnej dla potrzeb i prowadzonej działalności.

3. Tereny przewidziane w planie pod usługi oznaczone symbolem UC lub U mogą być wykorzystane w sposób dotychczasowy lub inny tymczasowy, ustalony przez władze miasta pod warunkami:

1) użytkowanie to nie będzie powodowało uciążliwości dla terenów sąsiednich,

2) nie będzie to zakłócało ładu przestrzennego i nie będzie obniżało estetyki otoczenia,

3) zainwestowanie związane z tymczasowym wykorzystaniem terenu nie będzie miało trwałego charakteru.

4. Dla terenów oznaczonych symbolem MW ustala się:

1) przeznaczenie:

a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b) uzupełniające – usługi nieuciążliwe, zieleń i rekreacja przydomowa, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji, miejsca postojowe – parkingi, oraz urządzenia związane z obsługą mieszkalnictwa,

2) warunki zagospodarowania:

a) adaptacja istniejącego zainwestowania (mieszkaniowego i usługowego) z możliwością modernizacji, przekształceń funkcjonalnych i uzupełnień, zgodnie z zasadami przedstawionymi na rysunku planu i ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów, wydzielonych liniami rozgraniczającymi,

b) nowe obiekty i urządzenia należy sytuować w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców i zgodnie z przepisami szczególnymi,

c) w celu zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa ruchu pieszego w osiedlu należy uczytelnić i zrealizować chodniki wzdłuż istniejących i projektowanych ulic,

d) obowiązuje zakaz lokalizacji pojedyńczych garaży; garaże mogą być usytuowane na wskazanych terenach oznaczonych symbolami 14 KU i 18 KU (nie dotyczy to terenu oznaczonego symbolem 1 MW),

e) na terenach zabudowy wielorodzinnej położonych poza granicą ochrony historycznego rozplanowania zabudowy dopuszcza się realizację garaży podziemnych,

f) przy projektowaniu zieleni przydomowej należy uwzględnić możliwość wydzielenia terenów dla poszczególnych budynków lub zespołów zabudowy,

3) zasady kształtowania zabudowy:

a) projektowaną zabudowę mieszkaniową należy kształtować z zastosowaniem współczesnych środków formalnych,

b) obowiązuje zastosowanie ujednoliconej kolorystyki na poszczególnych terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi; należy stosować jasne, pastelowe barwy ścian z mocniejszymi akcentami kolorystycznymi balkonów, wykuszy itp. elementów architektonicznych,

c) obowiązują dachy strome, nachylenie połaci dachowych 25-45o; obowiązuje ujednolicenie kolorystyki dachów, dopuszcza się różne odcienie czerwieni,

d) w przypadku remontu budynków z dachami płaskimi obowiązuje zastosowanie dachów stromych, z możliwością użytkowego wykorzystania poddaszy.

§ 9

1. Na terenie objętym opracowaniem obowiązuje zasada przebiegu tras komunikacyjnych przedstawionych na rysunku planu.

2. Układ komunikacyjny planu obejmuje ulice układu obsługującego, które stanowią:

1) ulice dojazdowe (istniejące i projektowane), oznaczone symbolem KD,

2) ulice wewnętrzne oznaczone symbolem Kw,

3) ulice, które stanowią ciągi pieszo-jezdne oznaczone symbolem KXD.

3. Projektuje się ogólnodostępne, czasowe miejsca postojowe w formie zatok przyulicznych w liniach rozgraniczających ulic, oraz wydzielonych parkingów.

4. W granicach terenów przeznaczonych pod komunikację dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleni izolacyjno-ozdobnej.

5. Ustala się następujące parametry techniczne dla poszczególnych ulic:

1) dla ulic dojazdowych oznaczonych symbolem KD:

a) szerokość w liniach rozgraniczających – minimum 10,0 m, i zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

b) jezdnie szerokości minimum 5,0m, i zgodnie ze stanem istniejącym,

c) chodniki obustronne o szerokości minimum 2,0 m przylegające do jezdni lub zatok postojowych; nie dotyczy to ulicy dojazdowej, biegnącej wzdłuż południowej granicy opracowania gdzie chodnik o szerokości minimum 2,0 m po północnej stronie ulicy powinien być oddzielony od jezdni pasem zieleni,

2) dla ulicy wewnętrznej oznaczonej symbolem Kw:
szerokość w liniach rozgraniczających od 5,0 m do 14,0 m, i zgodnie z zasadą przedstawioną na rysunku planu,

3) dla ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KXD:
szerokość w liniach rozgraniczających minimum 4,0 m,

4) obowiązują szerokości ulic lub ich odcinków oznaczone na rysunku planu.

§ 10


Zasady uzbrojenia terenu


1. Zaopatrzenie w wodę.

1) ustala się zaopatrzenie w wodę z ogólnomiejskiego systemu wodociągowego miasta Dęblina:
dopuszcza się zaopatrzenie z istniejącego systemu zasilania ujęcia wody i stacji wodociągowej obiektów specjalnych, znajdujących się w sąsiedztwie osiedla, pod warunkiem ich modernizacji i przystosowania do zwiększonego zapotrzebowania,

2) adaptuje się istniejące sieci wodociągowe w osiedlu, nie kolidujące z projektowanym przeznaczeniem terenu; sieci wodociągowe projektowane - należy prowadzić w ulicach,

3) ustala się, że awaryjne ujęcie wody do użytkowania w warunkach specjalnych (WZA) zlokalizowane będzie wariantowo; na terenach zieleni oznaczonych symbolem 7 ZP lub 16 ZP; wybór wariantu lokalizacji pozostawia się inwestorowi na etapie projektu budowlanego.

2. Odprowadzanie ścieków kanalizacji sanitarnej

1) ustala się docelowo odprowadzanie ścieków sanitarnych do ogólnomiejskiego układu kanalizacji sanitarnej miasta Dęblina z kierunkiem odprowadzania kanałami grawitacyjnymi, przepompownią i kanałami tłocznymi do sieci miasta lub bezpośrednio do oczyszczalni Dęblina,

2) jako rozwiązanie etapowe adaptuje się istniejącą oczyszczalnię ścieków na terenie oznaczonym symbolem 19 IK/UC posiadającą rezerwy w przepustowości w wysokości około 50 % obecnej wydajności,

3) adaptuje się istniejącą siec kanalizacji sanitarnej osiedla pod warunkiem jej przebudowy na odcinkach kolidujących z projektowanymi obiektami zabudowy oraz likwidację odcinków kanalizacji nieczynnej; nową sieć układać należy głównie wzdłuż ulic, ciągów pieszo-jezdnych i zieleńców,

4) obowiązuje zakaz budowy indywidualnych osadników i szamb bezodpływowych.

3. Odprowadzanie ścieków kanalizacji deszczowej

1) projektuje się nową sieć kanalizacji deszczowej przewodowej dla całego osiedla Stawy, nie związaną z siecią kanalizacji sanitarnej, z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Irenki, po uprzednim ich podczyszczeniu w projektowanym zbiorniku podczyszczalni wód deszczowych, zlokalizowanym poza terenem opracowania niniejszego planu, na terenie pomiędzy torami kolejowymi a rzeką, oznaczonym na rysunku symbolem IKD. Nie wyklucza się możliwości korzystniejszej lokalizacji zbiornika poza obszarem planu po wykonaniu odpowiedniego programu inwestycyjnego kanalizacji deszczowej osiedla Stawy,

2) adaptuje się niektóre odcinki istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, przyłącza rynien spustowych z dachów oraz studzienek ulicznych deszczowych z warunkiem odłączenia ich od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, do których obecnie są podłączane i przełączenie do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej ulicznej.

4. Zaopatrzenie w ciepło.

1) adaptuje się w całości istniejący system ciepłowniczy osiedla t.j. kotłownie osiedlową z kotłami wodnymi zasilanymi w gaz ziemny przewodowy oraz sieć ciepłowniczą dostarczającą ciepło do budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej,

2) nową zabudowę projektuje się podłączyć do istniejącego systemu ciepłowniczego pod warunkiem rozbudowy źródła ciepła o dodatkowe jednostki kotłowe wodne zasilane gazem ziemnym przewodowym lub innymi źródłami energii czystymi ekologicznie,

3) dopuszcza się możliwość, dla ewentualnych wspólnot mieszkaniowych, zakładowych, spółdzielni mieszkaniowych i budynków indywidualnych, instalowanie lokalnych źródeł ciepła nie związanych z ogólnoosiedlowym systemem ciepłowniczym w postaci małych kotłowni opalanych gazem ziemnym przewodowym, propanowo-butanowym, olejem opalowym, energią elektryczną bądź innym paliwem czystym ekologicznie.

5. Zaopatrzenie w gaz

1) adaptuje się istniejący odcinek gazociągu dosyłowego gazu ziemnego przewodowego o średnicy  125 PE zasilającego od strony wschodniej w gaz istniejącą kotłownię osiedlową oznaczoną symbolem 25 IC,

2) projektuje się pełna gazyfikację osiedla gazem ziemnym przewodowym z dostarczaniem gazu dla potrzeb przygotowania posiłków i ciepłej wody użytkowej oraz ewentualnie ogrzewania mieszkań,

3) ustala się realizację nowej sieci gazowej w głównych ulicach osiedla, w powiązaniu z istniejącym odcinkiem gazociągu zasilającym również kotłownię 25 IC.

6. Usuwanie odpadów stałych komunalnych

1) ustala się, że usuwanie docelowo odpadów komunalnych z gospodarstw domowych odbywać się będzie na ogólnomiejskie wysypisko miasta Dęblina wywożonych odpowiednim, nieuciążliwym dla miasta, mieszkańców i otoczenia sprzętem asenizacyjnym,

2) do czasu zorganizowania w/w systemu wywożenia odpadów na wysypisko m. Dęblina adaptuje się istniejące wysypisko odpadów zlokalizowane w granicach istniejącej oczyszczalni ścieków 19 IK/UC,


3) gromadzenie odpadów przy budynkach odbywać się będzie na terenach poszczególnych posesji w pojemnikach usytuowanych w zadaszonych osłonach śmietnikowych lub odpowiednich pomieszczeniach w kubaturze budynku nie stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i otoczenia budynków osiedla; zaleca się wprowadzenie segregacji odpadów w miejscach ich gromadzenia w odpowiednio oznakowanych pojemnikach.

7. Dla potrzeb zasilania w energię elektryczną osiedla mieszkaniowego Stawy w Dęblinie ustala się:

1) zasilanie terenu ze stacji transformatorowych wnętrzowych SN-15/04 kV typu miejskiego, z transformatorami do 630 kVA; zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

2) ustala się wpięcie pierścieniowe projektowanych stacji wciąg kablowy linii SN-15 kV od stacji istniejącej STAWY A do linii napowietrznej SN-15 kV Dęblin-Ryki,

3) ciągi kablowe SN-15 kV łączące projektowane stacje pokazano na rysunku planu,

4) sieć rozdzielona n.n. 230/400 kV wykonana kablami YAKY 4x120 i YAKY 4x240, układ sieci pierścieniowy z zastosowaniem złącz wolnostojących w granicach działek od strony ulicy, oraz złącz wbudowanych w budynki przy zabudowie zwartej,

5) sieć oświetlenia ulicznego – kablowa; oświetlenie rtęciowe i sodowe,

6) sieć telekomunikacyjna wykonana w kanalizacji kablowej, ze studzienkami kablowymi, zlokalizowanymi w ulicach i ciągach przejść pieszo-jezdnych.


Rozdział III
Ustalenia szczegółowe§ 11

1. Teren oznaczony symbolem 1 MW przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną:

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) istniejące budynki Nr 7 i 9 stanowią przedmiot zainteresowania konserwatorskiego, wpisane są do ewidencji dóbr kultury województwa lubelskiego; obowiązuje zachowanie ich formy i wystroju elewacji,

2) obowiązuje adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością modernizacji,

3) na terenie należy zrealizować miejsca postojowe, z dopuszczeniem zespołu garaży, zgodnie z zasadą przedstawioną na rysunku planu,

4) wzdłuż wschodniej granicy terenu należy zrealizować ciąg pieszy, o szerokości minimum 1,5 m, stanowiący fragment osiedlowego ciągu pieszego wokół terenu historycznego rozplanowania zabudowy w tej części osiedla,

5) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu, zawarte w rozdziale II.

§ 12

1. Teren oznaczony symbolem 2 MW przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) w zachodniej części należy wydzielić zieleń publiczną o funkcji ogólnoosiedlowej (plac zabaw, imprez rekreacyjnych itp.),

2) w zagospodarowaniu terenu zieleni należy uwzględnić os kompozycyjną dawnego kasyna, zgodnie z zasadą przedstawioną na rysunku planu,

3) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu, zawarte w rozdziale II.

§ 13

1. Tereny oznaczone symbolami 3 MW/UC, 4 MW/UC i 13 MW/UC przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (wariant I) lub pod usługi komercyjne nieuciążliwe (wariant II).

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania:

wariant I – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna:

1) wysokość budynku do 3 kondygnacji, z których ostatnia jest poddaszem użytkowym,

2) wskaźnik intensywności zabudowy netto:

- dla terenu 3 MW/UC – In od 0,30 do 0,40
- dla terenu 4 MW/UC i 13 MW/UC – In od 0,40 do 0,50,

3) podjazd i parking od strony północnej,

4) od strony północnej obowiązuje utworzenie pasa zieleni urządzonej (ZP) o szerokości zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, z ciągiem pieszym o szerokości minimum 1,5 m., stanowiącym fragment osiedlowego ciągu pieszego wokół terenu historycznego rozplanowania zabudowy w tej części osiedla,

5) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu, zawarte w rozdziale II.

wariant II – usługi komercyjne

1) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji, z których trzecia jest poddaszem użytkowym,

2) powierzchnia zabudowy działki:

- dla terenu 3 MW/UC – do 35%
- dla terenu 4 MW/UC - do 39%
- dla terenu 13 MW/UC – do 30%

3) wjazd na teren z ulic dojazdowych od strony zachodniej lub wschodniej; dopuszcza się również wjazd od ulicy dojazdowej od południa,

4) parkingi – od strony północnej,

5) od strony północnej obowiązuje utworzenie pasa zieleni urządzonej (ZP) o szerokości zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, z ciągiem pieszym o szerokości minimum 1,5 m, stanowiącym fragment osiedlowego ciągu pieszego wokół terenu historycznego rozplanowania zabudowy w tej części osiedla,

6) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu, zawarte w rozdziale II.

§ 14

1. Teren oznaczony symbolem 5 UC przeznaczony jest pod usługi komercyjne.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) adaptacja istniejącego obiektu z możliwością modernizacji i nadbudowy o poddasze użytkowe,

2) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu, zawarte w rozdziale II.

§ 15

1. Teren oznaczony symbolem 6 IS przeznaczony jest pod urządzenia specjalne.

2. Budynek objęty ochroną konserwatorską, obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu, zawarte w rozdziale II.

§ 16

1. Teren oznaczony symbolem 7 ZP przeznaczony jest pod zieleń publiczną o funkcji ogólnoosiedlowej.

2. Warunki zagospodarowania:

1) dopuszcza się możliwość zmiany i modernizacji istniejącego zagospodarowania,

2) w maksymalnym stopniu należy utrzymać istniejącą zieleń; we wschodniej części terenu należy wydzielić ciąg pieszo-jezdny (KXD) o szerokości minimum 4,0 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, zapewniający dojazd do terenu sportu i zieleni publicznej,

3) na terenie obowiązuje zapewnienie możliwości lokalizacji awaryjnego ujęcia wody do użytkowania w warunkach specjalnych – WZA (wariant lokalizacji),

4) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu, zawarte w rozdziale II.

§ 17

1. Teren oznaczony symbolem 8 UC, US, ZP przeznaczony jest pod usługi komercyjne i usługi publiczne z zakresu sportu, zieleń publiczną.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) teren oznaczony symbolem UC, położony od strony zachodniej przeznaczony jest pod usługi komercyjne,

a) budynek należy sytuować z zachowaniem obowiązujących linii zabudowy, zgodnie z zasadą przedstawioną na rysunku planu,

b) wysokość budynku – do 2 kondygnacji,

c) dach stromy; na wniosek właściciela dopuszcza się dach płaski,

d) powierzchnia zabudowy działki – do 32 %,

e) teren pomiędzy budynkiem, a ulicą dojazdową od strony zachodniej należy urządzić jako przestrzeń publiczną ogólnodostępną,

f) wejście dla klientów i ekspozycja usług – od strony przestrzeni publicznej,

2) część środkową terenu oznaczona symbolem US przeznaczona jest pod usługi publiczne z zakresu sportu – obowiązuje tu realizacja zespołu boisk rekreacyjno-sportowych do gier małych,

3) wschodnia część terenu oznaczona symbolem ZP przeznaczona jest pod zieleń publiczną urządzoną,

4) wzdłuż południowej granicy terenu należy zrealizować ciąg pieszy o szerokości minimum 1,5 m, stanowiący fragment osiedlowego ciągu pieszego wokół terenu historycznego rozplanowania zabudowy w tej części osiedla,

5) dojazd na teren z ciągu pieszo-jezdnego o szerokości minimum 4,0 m, oznaczonego KXD,

6) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu, zawarte w rozdziale II.

§ 18

1. Teren oznaczony symbolem 9 UC/ZP przeznaczony jest po usługi komercyjne lub zieleń publiczną urządzoną.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania – usługi komercyjne:

1) budynek należy usytuować z zachowaniem obowiązujących linii zabudowy, zgodnie z zasadą przedstawioną na rysunku planu,

2) wysokość budynku – do 2 kondygnacji, z których druga jest poddaszem użytkowym dach stromy; na wniosek właściciela dopuszcza się dach płaski,

3) powierzchnia zabudowy działki – do 30 %,

4) wejście dla klientów i ekspozycja usług – od strony przestrzeni publicznej,

5) teren pomiędzy budynkiem, a ulicą dojazdową od strony wschodniej należy urządzić jako przestrzeń publiczną ogólnodostępną,

6) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu, zawarte w rozdziale II.

3. W przypadku realizacji zieleni publicznej urządzonej, ustalenia zawarte w ustępie 2 pkt 1-5 nie obowiązują.

§ 19

1. Teren oznaczony symbolem 10 IS przeznaczony jest pod urządzenia specjalne.

1) Budynek objęty jest ochroną konserwatorską, obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu, zawarte w rozdziale II.

§ 20

1. Teren oznaczony symbolem 11 ZP przeznaczony jest pod zieleń publiczną urządzoną.

2. Warunki zagospodarowania:

1) obowiązuje adaptacja i modernizacja terenu zieleni w centralnej części osiedla,

2) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić powiązanie przestrzenne i kompozycyjne z obiektem na terenie 6 IS.

§ 21

1. Teren oznaczony symbolem 12 U przeznaczony jest pod usługi publiczne lub komercyjne nieuciążliwe.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) istniejący budynek Nr 10 stanowi przedmiot zainteresowania konserwatorskiego, wpisany jest do ewidencji dóbr kultury województwa lubelskiego; obowiązuje zachowanie ich formy i wystroju elewacji,

2) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu, zawarte w rozdziale II.

§ 22

1. Teren oznaczony symbolem 14 KU przeznaczony jest pod zabudowę urządzenia obsługi komunikacji.

2. Warunki zagospodarowania:

1) ustala się adaptację i uporządkowanie istniejącego zainwestowania oraz możliwość realizacji nowej zabudowy garażowej,

2) w narożniku północno-wschodnim dopuszcza się realizację obiektu usługowego prowadzącego obsługę samochodów,

3) obowiązuje realizacja pasa zieleni izolacyjno-ozdobnej od strony północnej przylegającej do ulicy

4) dopuszcza się wygrodzenie terenu,

5) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu, zawarte w rozdziale II.

§ 23

1. Teren oznaczony symbolem 15 UP przeznaczony jest pod usługi publiczne z zakresu oświaty.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) dopuszcza się adaptację istniejącego przedszkola z możliwością modernizacji, rozbudowy,

2) obowiązuje korekta przebiegu ogrodzenia od strony północnej, zgodnie z rysunkiem planu,

3) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu, zawarte w rozdziale II.

§ 24

1. Teren oznaczony symbolem 16 ZP przeznaczony jest pod zieleń publiczną urządzoną.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) teren zieleni publicznej o funkcji ogólnoosiedlowej, związanej z usługami,

2) od strony wschodniej należy zrealizować ciąg pieszy o szerokości minimum 1,5 m, stanowiący fragment osiedlowego ciągu pieszego wokół terenu historycznego rozplanowania zabudowy w tej części osiedla,

3) na terenie obowiązuje zapewnienie możliwości lokalizacji awaryjnego ujęcia wody do użytkowania w warunkach specjalnych – WZA (wariant lokalizacji),

4) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu zawarte w rozdziale II.

§ 25

1. Teren oznaczony symbolem 17 MW przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) w centralnej części działki, w pasie zieleni (ZP) o szerokości około 10,0 m należy zrealizować ciąg pieszy o szerokości minimum 1,5 m, stanowiący fragment osiedlowego ciągu pieszego wokół terenu historycznego rozplanowania zabudowy w tej części osiedla,

2) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji, z których każda trzecia jest poddaszem użytkowym,

3) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu, zawarte w rozdziale II.

§ 26

1. Teren oznaczony symbolem 18 KU przeznaczony jest pod urządzenia obsługi komunikacji.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) na terenie ustala się realizację zespołów garażowych lub miejsc postojowych – parkingu,

2) dopuszcza się garaże dwupoziomowe,

3) wzdłuż południowej granicy działki obowiązuje realizacja pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 5 m,

4) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu, zawarte w rozdziale II.

§ 27

1. Teren oznaczony symbolem 19 IK/UC przeznaczony jest pod urządzenia odprowadzania ścieków, a po likwidacji oczyszczalni ścieków dopuszcza się przeznaczenie terenu pod usługi komercyjne.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) ustala się czasowo adaptację istniejących obiektów z możliwością modernizacji,

2) po likwidacji oczyszczalni i urządzeń z nią związanych dopuszcza się przeznaczenie terenu pod usługi komercyjne nie mające negatywnego wpływu na środowisko,

3) obowiązująca linia zabudowy – zgodnie z zasadą przedstawioną na rysunku planu,

4) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, z których druga jest poddaszem użytkowym, dach stromy; na wniosek właściciela dopuszcza się dach płaski,

5) powierzchnia zabudowy działki do 32 %,

6) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu, zawarte w rozdziale II.

§ 28

1. Teren oznaczony symbolem 20 UC przeznaczony jest pod usługi komercyjne.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) na terenie mogą być realizowane usługi nieuciążliwe, nie pogarszające stanu środowiska,

2) dopuszcza się funkcję mieszkalną związaną z funkcjonowaniem usług, o wielkości do 220m2 powierzchni ogólnej,

3) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, z których druga jest poddaszem użytkowym, dach stromy; na wniosek właściciela dopuszcza się dach płaski,

4) powierzchnia zabudowy działki – do 41 %,

5) dopuszcza się podział terenu na 2 działki,

6) wjazd na teren z ulic dojazdowych, dopuszcza się również wjazd z ulicy Stawskiej, od strony północnej,

7) przeszklenia, ekspozycja budynku i wejścia dla klientów od strony północnej, zachodniej lub południowej,

8) w ramach zagospodarowania należy wydzielić pas zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 7,0 m od strony terenu oznaczonego symbolem 19 IK/UC,

9) w przypadku realizacji usług handlu lub gastronomii teren pomiędzy budynkiem, ulicą dojazdową od strony zachodniej i południowej należy urządzic jako przestrzeń publiczną ogólnodostępną, jak oznaczono na rysunku planu,

10) miejsca postojowe w granicach działki należy zrealizować głównie od strony północnej lub wschodniej, na terenie oznaczonym symbolem KU,

11) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu zawarte w rozdziale II.

§ 29

1. Tereny oznaczone symbolami 21 MW i 22MW przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) na terenie obowiązuje adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością modernizacji; od strony północnej możliwe jest uzupełnienie zabudowy nowym budynkiem,

2) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji, z których trzecia jest poddaszem użytkowym,

3) wewnątrz bloków obowiązuje zagospodarowanie terenu zielenią i realizacja urządzeń wypoczynku przydomowego,

4) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu, zawarte w rozdziale II.

§ 30

1. Teren oznaczony symbolem 23 MW przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) w przypadku modernizacji budynku dopuszcza się dach stromy z poddaszem użytkowym,

2) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu, zawarte w rozdziale II.

§ 31

1. Teren oznaczony symbolem 24 IG przeznaczony jest pod urządzenia gazownictwa.

2. Warunki zagospodarowania:

1) obowiązuje adaptacja istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu,

2) obowiązuje korekta granicy działki od strony południowej poprzez powiększenie terenu do linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej i zapewnienie dojazdu do działki z tej ulicy,

3) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu, zawarte w rozdziale II.

§ 32

1. Teren oznaczony symbolem 25 IC przeznaczony jest pod urządzenia ciepłownictwa.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) obowiązuje adaptacja istniejącego zainwestowania z możliwością modernizacji,

2) obowiązuje korekta granicy działki od strony południowej poprzez przesunięcie granicy terenu do linii rozgraniczającej ulicy dojazdowej,

3) na terenie obowiązuje lokalizacja stacji transformatorowej oznaczonej symbolem IE i zapewnienie do niej dojazdu,

4) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu, zawarte w rozdziale II.

§ 33

1. Tereny oznaczone symbolami 26 MW i 27 MW przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) obowiązuje obrzeżny system zabudowy,

2) wysokość nowej zabudowy do 4 kondygnacji, z których czwarta jest poddaszem użytkowym,

3) wskaźnik intensywności zabudowy netto:
dla terenu 26 MW In – 0,80 - 1,10
dla terenu 27 MW In – 0,70 – 1,10

4) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu, zawarte w rozdziale II.

§ 34

1. Teren oznaczony symbolem 28 MW przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) na terenie przewidziana realizacja nowej zabudowy zgodnie z zasadą przedstawioną na rysunku planu,

2) wysokość zabudowy do 4 kondygnacji, z których czwarta jest poddaszem użytkowym,

3) w zachodniej części terenu dopuszcza się zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności, do 4 mieszkań w budynku o wysokości do 3 kondygnacji, z możliwością wydzielenia i wygrodzenia poszczególnych działek,

4) na terenie od strony zachodniej obowiązuje wydzielenie 3 ciągów pieszych w zieleni, oznaczonych symbolem KX umożliwiających powiązanie terenów zabudowy z terenem zieleni publicznej (30 ZP) o szerokości minimalnej jak na rysunku planu, szerokość pasa ruchu – minimum 2,0 m,

5) obsługę komunikacyjną zabudowy w północno-wschodniej części terenu dopuszcza się z ulicy dojazdowej lub z ulicy wewnętrznej o szerokości minimum 4,0 m, zgodnie z zasadą przedstawioną na rysunku planu,

6) w granicach terenu dopuszcza się realizację usług komercyjnych (UC) od strony południowej, w postaci wydzielonego obiektu o wysokości do 2 kondygnacji, a od strony wschodniej, przy skrzyżowaniu w postaci usług nieuciążliwych w parterze budynku mieszkalnego,

7) teren pomiędzy częścią usługową budynków, a ulicami dojazdowymi należy urządzić jako przestrzeń publiczną ogólnodostępną,

8) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu zawarte w rozdziale II.

§ 35

1. Teren oznaczony symbolem 29 UP przeznaczony jest pod usługi publiczne z zakresu oświaty.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) adaptacja istniejącej szkoły podstawowej z możliwością modernizacji i rozbudowy obiektu, w tym, o zespół sportowy (pływalnie, sala sportowa), zgodnie z zasadą przedstawioną na rysunku planu,

2) obowiązuje zapewnienie dodatkowego skrótowego dojścia do szkoły od strony osiedla,

3) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne planu zawarte w rozdziale II.

§ 36

1. Teren oznaczony symbolem 30 ZP przeznaczony jest pod zieleń publiczną urządzoną.

2. Obowiązuje urządzenie terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych dla mieszkańców osiedla z maksymalną ochroną istniejącego drzewostanu.

§ 37

1. Tereny oznaczone symbolami 31 IE i 32 IE przeznaczone są pod urządzenia obsługi elektroenergetyki – stacje transformatorowe.

2. Granice terenów stacji orientacyjne; ostateczna wielkość terenu zostanie określona w projekcie budowlanym.


Rozdział IV
Przepisy końcowe§ 38

Ustala się stawkę procentową wysokości jednorazowej opłaty w przypadku zbycia nieruchomości o wielkości:

- 5 % dla terenów usług,
- 10 % dla terenów mieszkaniowych.

§ 39

Plan przechowywany jest w Urzędzie Miejskim w Dęblinie, który zobowiązany jest do udostępniania go zainteresowanym w ramach obowiązujących przepisów.

§ 40

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblina.

§ 41

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 01.06.2004 r., godz. 12.03
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 01.06.2004 r., godz. 12.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2004 r., godz. 12.03AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4033 razy.