Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr XII/85/2007

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów.

Uchwała Nr XII/85/2007
Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 czerwca 2007 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr LIII/343/2006 Rady Miasta Dęblin z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„ 3. Stypendium za wyniki w nauce uczeń otrzymuje w roku szkolnym następującym po roku szkolnym ocenianym, za okres stypendialny od dnia 1 września danego roku do dnia 30 czerwca następnego roku, jeżeli spełni warunki określone w ust. 1 i 2. W przypadku, gdy uczeń kończy szkołę, przyznane stypendium wypłacane jest jednorazowo za cały okres stypendialny, najpóźniej do dnia 15 lipca danego roku. Przy rozpatrywaniu wniosku komisja może wziąć pod uwagę również sytuację materialną i rodzinną ucznia.

2) w § 4 ust. 1 i 4 otrzymują brzmienie:
„1. Predysponowanym do stypendium jest uczeń , który uzyskał za cały rok szkolny średnią ocen:
- 5,5 w szkole podstawowej,
- 5,3 w gimnazjum,
- 4,8 w liceum ogólnokształcącym.
4. Stypendium przyznawane jest miesięcznie. Wypłata stypendium przyznanego za poszczególne miesiące następuje do dnia 31 grudnia za okres od 1 września do dnia 31 grudnia danego roku, za pozostały okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku - kwartalnie, do dnia 15 ostatniego miesiąca kwartału, w kasie Urzędu Miasta Dęblin.”

3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość stypendium otrzymywanego w roku szkolnym dla ucznia:
a) szkoły podstawowej nie powinna być niższa niż 400 zł i nie wyższa niż 600 zł,
b) gimnazjum nie powinna być niższa niż 600 zł i nie wyższa niż 800 zł,
c) liceum ogólnokształcącego nie powinna być niższa niż 800 zł i nie wyższa niż 1000 zł.”

4) § 6 otrzymuje brzmienie:
„ O przyznanym stypendium Burmistrz Miasta Dęblin informuje wnioskodawców, o których mowa w § 2 ust.1 oraz powiadamia o terminie uroczystego wręczenia stypendium dla uczniów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 05.07.2007 r., godz. 12.31
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 05.07.2007 r., godz. 12.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.07.2007 r., godz. 12.31AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2624 razy.