Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Socjalne stypendium szkolne

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


I. SPRAWĘ PROWADZI:
Wydział Oświaty Kultury i Sportu, I piętro, pokój nr 104, tel. (081) 883-15-66.

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przyznanie stypendium (0,07 MB)

Zaświadczenia o uzyskanych dochodach wszystkich członków rodziny, w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku lub w przypadku utraty dochodu w miesiącu składania wniosku:
a) Zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy z podaną kwotą netto i rozliczeniem składek potraconych do ZUS, na ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe i podatek dochodowy. Jeżeli pobierany jest zasiłek rodzinny należy to również wykazać wraz ze wszystkimi dodatkami z tytułu zasiłku rodzinnego, zwrotami kosztów dojazdów, innymi dopłatami i dodatkami oraz potrąceniami komorniczymi i zajęciami sądowymi z podaniem tytułu, na jaki odprowadzane są te potrącenia, np. alimenty na dzieci z innego małżeństwa, spłata kredytu itp.
b) Odcinek renty, emerytury, decyzja ZUS,
c) Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobranych zasiłkach (zasiłek rodzinny, zasiłek stały, zasiłek okresowy) i zaliczce alimentacyjnej (jeśli dotyczy),
d) Zaświadczenie o wysokości pobranego dodatku mieszkaniowego,
e) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
f) Odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty bądź w przypadku alimentów dobrowolnych – pisemne oświadczenie o ich wysokości,
g) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Miasta/Gminy o powierzchni rolnej gospodarstwa ze wskazaniem wartości w ha przeliczeniowych,
h) Dla osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z biura rachunkowego, księgowości lub odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

3. Zaświadczenie od dyrektora szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia.

III. OPŁATY:
Nie pobiera się;

IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Wniosek wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Dęblin od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchacza kolegium do 15 października;

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje burmistrz w formie decyzji administracyjnej.
2. Decyzja przyznawana jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Dęblin.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pośrednictwem Lublinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dęblin w terminie 14 dni od daty doręczenia.

VII. PODSTAWA PRAWNA:
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
- art. 90d, art. 90m ust. 1 i art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.),
- uchwała Nr XXVI/135/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Dęblin.

VIII. INNE INFORMACJE:
1. Wniosek można złożyć w innym terminie tylko w uzasadnionych przypadkach np. pobytu w szpitalu czy innych przypadkach losowych.

2. Wniosek podlega rejestracji zgodnie z datą wpływu.

3. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia gdy:
a) został złożony po ustalonym terminie, o czym decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego,
b) nie zawierał kompletu dokumentów i mimo wezwania nie uzupełniono dokumentów w terminie 7 dni,
c) wniosek lub załączniki są nieprawidłowo wypełnione i mimo wezwania nie uzupełniono braków w terminie 7 dni.

4. O stypendium może ubiegać się uczeń, który spełnia łącznie następujące kryteria:
a) zamieszkuje na terenie Miasta Dęblin,
b) rozpoczyna lub kontynuuje naukę w szkole,
c) nie zostało wszczęte postępowanie o nierealizowanie obowiązku szkolnego, bądź obowiązku nauki,
d) miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego (tj. 514 zł netto na osobę w rodzinie),
e) w rodzinie występują następujące okoliczności:
- bezrobocie,
- niepełnosprawność,
- ciężka lub długotrwała choroba,
- wielodzietność,
- brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- alkoholizm i narkomania,
- niepełność rodziny (sierota, półsierota, osoba samotnie wychowująca dzieci).

5. Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

6. Do składania wniosków o udzielenie świadczenia w postaci stypendium szkolnego bądź zasiłku szkolnego są uprawnieni:
1) rodzice uczniów niepełnoletnich, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły,
2) pełnoletni uczniowie lub słuchacze kolegiów, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły,
3) dyrektor szkoły.
4) w szczególnych przypadkach świadczenia pomocy materialnej mogą być również przyznane z urzędu uczniowi, który spełnia kryterium dochodowe, ale w wyniku zaniedbań rodziców, nie złożono wniosku.
5) wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów przy składaniu wniosku.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 13.07.2007 r., godz. 08.32
Ostatnia aktualizacja:Radosław Gadula, data: 31.08.2017 r., godz. 15.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.08.2017 r., godz. 15.11Radosław GadulaEdycja strony
17.08.2017 r., godz. 10.46Radosław GadulaEdycja strony
11.08.2017 r., godz. 10.51Mariusz KulinaEdycja strony
13.07.2007 r., godz. 08.32AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 6196 razy.