Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

dot. remontu drogi krajowej nr 48 - ul. Kocka


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Opening and ending tag mismatch: center and b in Entity, line: 2 in /home/deblin/ftp/bip.um.deblin.pl.2016/lib/Format.class.php on line 48

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : b in Entity, line: 2 in /home/deblin/ftp/bip.um.deblin.pl.2016/lib/Format.class.php on line 48

Dęblin, 7 września 2007 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN

Stosownie do art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) zawiadamiam, że:

dnia 07 września 2007 r., na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, reprezentowanej przez Zespół Projektowania i Obsługi Budownictwa Drogowego „Tomardrog” Tomasz Lis Marek Oleszczuk Sp. jawna ul. Hetmańska 6/11, 20-533 Lublin, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym polegająca na:

Remoncie drogi krajowej nr 48 - ul. Kocka (odcinek od ul. Skotnickiego do działki nr 916 tj. od 157+920 km do km 158+389 stanowiącą działki ozn. nr ewid. 1058/2 (obręb Żdżary) oraz 4293/3 (obręb Dęblin) położone w miejscowości Dęblin, polegającej na poszerzeniu jezdni, wzmocnieniu istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, remoncie i wzmocnieniu poboczy, wymianie zniszczonych elementów betonowych, budowie chodnika, wjazdów na posesję oraz drogi dojazdowej do działek rolnych położonych po stronie północno-zachodniej drogi, przebudowie ciągu pieszo-jezdnego po stronie południowo-wschodniej w celu wydzielenia ścieżki rowerowej, remoncie istniejących urządzeń odwadniających (rowy przydrożne, przepusty drogowe w tym pod zjazdami), odtworzenie elementów zieleni, przebudowa kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu.

Z ustaleniami decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Dęblin, pok. 31 w godzinach pracy Urzędu. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dęblin, w terminie 14 dni od daty jej publikacji. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Burmistrz Miasta Dęblin
mgr Stanisław WłodarczykWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 10.09.2007 r., godz. 10.21
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 10.09.2007 r., godz. 10.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.09.2007 r., godz. 10.21AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3246 razy.