Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1989 r.

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416, z późń. zm.) i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz. U. Nr 186, poz. 1377) podaję do wiadomości, że w czasie od 1 do 31 października 2007 r. przeprowadzona zostanie rejestracja przedpoborowych.

1. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają mężczyźni, obywatele polscy urodzeni w 1989 roku, zamieszkujący na stałe lub przebywający czasowo ponad 2 miesiące na terenie miasta Dęblin.

2. Obowiązek zgłoszenia się do rejestracji ciąży także na mężczyznach, którzy nie dokonali tego
we właściwym czasie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia – jeżeli jeszcze nie stawali do poboru.

3. Rejestracja odbędzie się w dniach 02, 03 i 04 października 2007 r. w lokalu Urzędu Miasta
w Dęblinie, ul. Rynek 12.

4. Do rejestracji przedpoborowi obowiązani są zgłosić się osobiście i przedstawić dowód osobisty
lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości przedpoborowego.

5. Przedpoborowi trwale niezdolni do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa
lub ułomności mogą obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny. Zgłaszający powinien przedstawić własny dowód osobisty, dokument potwierdzający niemożność osobistego zgłoszenia się przedpoborowego oraz jeden z dokumentów wymienionych
w ust. 4.

6. Przedpoborowi, którzy po rozpoczęciu rejestracji zamierzają zmienić miejsce pobytu, obowiązani są zgłosić się do rejestracji przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu.

7. Przedpoborowi, którzy z ważnych powodów nie będą mogli zgłosić się do rejestracji w terminie
i miejscu wyznaczonym w obwieszczeniu lub wezwaniu imiennym – obowiązani są zawiadomić o tym fakcie pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby – najpóźniej w dniu wyznaczonym na zgłoszenie się do rejestracji oraz stawić się niezwłocznie po ustaniu przeszkody oraz przedłożyć dowody usprawiedliwiające niedopełnienie tego obowiązku we właściwym czasie.

8. Obwieszczenie niniejsze stanowi jednocześnie wezwanie do rejestracji. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowych od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji
w terminie i miejscu określonym w obwieszczeniu.

9. Wobec przedpoborowych, którzy bez uzasadnionej przyczyny nie zgłoszą się do rejestracji w wyznaczonym terminie i miejscu, zgodnie z art. 31 ust. 6 powołanej na wstępie ustawy, stosowane będą środki przymusu administracyjnego przewidziane przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj. przymusowe doprowadzenie przez Policję albo nałożenie grzywny w celu przymuszenia. W przypadku nieskuteczności środków przymusu administracyjnego osoby te podlegają na podstawie art. 224 tejże ustawy – grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Burmistrz Miasta Dęblin
Stanisław Włodarczyk


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 14.09.2007 r., godz. 13.32
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 14.09.2007 r., godz. 13.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.09.2007 r., godz. 13.32AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2919 razy.