Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała nr XXIII/117/2003

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA Nr XXIII/117/2003
Rady Miasta Dęblin
z dnia 12 grudnia 2003 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717) art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. .Nr 110, poz.1039) oraz art.6 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.874) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Stawki podatku od nieruchomości na obszarze Gminy- Miasto Dęblin wynoszą rocznie:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,40 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,16 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków:

a) mieszkalnych lub ich części – 0,38 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,46 od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2 % ich wartości.

§ 2

Traci moc uchwała Nr II/8/2002 Rady Miasta Dęblin z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 171, poz. 4169).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i na terenie miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2004 roku.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 02.06.2004 r., godz. 12.21
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 02.06.2004 r., godz. 12.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.06.2004 r., godz. 12.21AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2754 razy.