Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała nr XXIII/118/2003

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.


UCHWAŁA Nr XXIII/118/2003
Rady Miasta Dęblin
z dnia 12 grudnia 2003 r.w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z późniejszymi zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804) raz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. z dnia 20 października 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 r. (Dz. Urz. Ministerstwa Finansów Nr 15 poz. 83) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1997 roku włącznie - 555 zł
b) od 1998 roku - 525 zł

1a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t włącznie, niewyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1997 roku włącznie - 585 zł
b) od 1998 roku - 565 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1997 roku włącznie - 790 zł
b) od 1998 roku - 770 zł

2a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie, nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1997 roku włącznie - 820 zł
b) od 1998 roku - 800 zł

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t do mniej niż 12 t, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1997 roku włącznie - 915 zł
b) od 1998 roku - 895 zł

3a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t do mniej niż 12 t, niewyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1997 roku włącznie - 945 zł
b) od 1998 roku - 925 zł

4) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 t (czyli od 12 t), stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1997 roku włącznie - 790 zł
b) od 1998 roku - 770 zł

5a) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,50 t do 8 t włącznie, niewyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1997 roku włącznie - 820 zł
b) od 1998 roku - 800 zł

5b) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 t i poniżej 12 t wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1997 roku włącznie - 915 zł
b) od 1998 roku - 895 zł

5c) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 t i poniżej 12 t niewyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1) do 1997 roku włącznie - 945 zł
2) od 1998 roku - 700 zł

6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 t do 12 t włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od roku produkcji przyczepy i naczepy:

a) do 1997 roku włącznie - 370 zł
b) od 1998 roku - 350 zł

8) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

9) od autobusów do mniej niż 30 miejsc, wyposażonych w katalizator spalin, instalację gazową lub jedno z tych urządzeń, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1) do 1997 roku włącznie - 720 zł
2) od 1998 roku - 700 zł

9a) od autobusów do mniej niż 30 miejsc, niewyposażonych w katalizator spalin ani w instalację gazową, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1997 roku włącznie - 750 zł
b) od 1998 roku - 730 zł

9b) od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30, wyposażonych w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1997 roku włącznie - 1560 zł
b) od 1998 roku - 1540 zł

9c) od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30, niewyposażonych w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

a) do 1997 roku włącznie - 1590 zł
b) od 1998 roku - 1830 zł

§ 2

Traci moc uchwała Nr II/9/2002 Rady Miasta Dęblin z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 171, poz. 4170).

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i na terenie miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2004 roku.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 02.06.2004 r., godz. 12.24
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 02.06.2004 r., godz. 12.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.06.2004 r., godz. 12.24AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2822 razy.