Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

2008 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1/08

  w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w Banku Ochrony Środowiska o/Lublin.

 • Zarządzenie Nr 2/08

  w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie dofinansowania na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 3/08

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy

 • Zarządzenie Nr 4/08

  w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia Regulaminu Komisji.

 • Zarządzenie Nr 5/08

  w sprawie ogłoszenia drugiego ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Niepodległości w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 6/08

  zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Dęblin w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej oraz europejskich Mechanizmów Finansowych.

 • Zarządzenie Nr 7/08

  w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obronny w 2008 roku

 • Zarządzenie Nr 8/08

  w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz zasad ich przyznawania i opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 • Zarządzenie Nr 9/08

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Dęblinie - Osiedle Wiślana.

 • Zarządzenie Nr 10/08

  w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2008 roku.

 • Zarządzenie Nr 11/08

  w sprawie określenia regulaminu postępowania komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2008 roku.

 • Zarządzenie Nr 12/08

  w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 13/08

  zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia drugiego ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Niepodległości w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 14/08

  w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
  użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub
  wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

 • Zarządzenie Nr 15/08

  w sprawie skierowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla MASÓW II w Dęblinie do uchwalenia przez
  Radę Miasta

 • Zarządzenie Nr 16/08

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dęblin za 2007 r.

 • Zarządzenie Nr 17/08

  w sprawie ogłoszenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Dęblinie Osiedle Stawy (przy drodze Ryki - Dęblin)

 • Zarządzenie Nr 18/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 19/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 20/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 21/08

  w sprawie sprzedaży samochodu osobowego - POLONEZA ATU 1,6.

 • Zarządzenie Nr 22/08

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu osobowego - POLONEZA ATU 1,6.

 • Zarządzenie Nr 23/08

  w sprawie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2008 r.

 • Zarządzenie Nr 24/08

  zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Dęblin w sprawie zwrotu kosztów używania przez pracownika samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy poza miejscowością do celów służbowych.

 • Zarządzenie Nr 25/08

  w sprawie zatwierdzenia Zakładowego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 26/08

  w sprawie przekazania zestawu komputerowego na rzecz Miejskiego Przedszkola nr 1 - Żłobek w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 27/08

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż części gruntu pod budowę garażu w Dęblinie przy ulicy Modrzyckiej, stanowiącego własność Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 27a/08

  w sprawie przekazania telefonów komórkowych na rzecz Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 28/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 29/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 30/08

  w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Dęblinie - Osiedle Wiślana.

 • Zarządzenie Nr 31/08

  w sprawie powołania komisji ds. dopłat do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

 • Zarządzenie Nr 32/08

  w sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu w Rykach zarządzania drogą powiatową Nr 1349L na odcinku ul. Krasickiego w Dęblinie od km 0+800 do km 0+848

 • Zarządzenie nr 33/08

  w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów niearchiwalnych z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzonych
  w dniu 21 października 2007 roku.

 • Zarządzenie Nr 34/08

  w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata, na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 35/08

  w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata, na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 36/08

  w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 37/08

  w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 38/08

  w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do wydawania decyzji administracyjnych.

 • Zarządzenie Nr 39/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 40/08

  w sprawie upoważnień do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza przez pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 41/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 42/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 42a/08

  w sprawie realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 pod nazwą „Mały Krok, Duży efekt"

 • Zarządzenie Nr 43/08

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości w Dęblinie przy ulicach Składowej i Spacerowej.

 • Zarządzenie Nr 44/08

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości w Dęblinie przy ulicy Podchorążych

 • Zarządzenie Nr 45/08

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 46/08

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 47/08

  w sprawie naboru kandydatów na członków rady nadzorczej.

 • Zarządzenie Nr 48/08

  w sprawie powołania komisji przetargowej.

 • Zarządzenie nr 49/08

  w sprawie powołania Biura Projektu d/s realizacji projektu „Klucz do pracy -rozwój kluczowych kompetencji osób młodych".

 • Zarządzenie Nr 50/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 51/08

  w sprawie weryfikacji wniosku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków Dęblin-Stawy na okres od 1.08.2008 r. do 31.07.2008 r.

 • Zarządzenie nr 52/08

  w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji projektu „Klucz do pracy - rozwój kluczowych kompetencji osób młodych".

 • Zarządzenie Nr 53/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 54/08

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury stanowisk wraz z obsadą etatową w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 55/08

  w sprawie skierowania do opinii i uzgodnień projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nadatki” w Dęblinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 • Zarządzenie Nr 56/08

  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej d/s realizacji projektu „Klucz do pracy- rozwój kluczowych kompetencji osób młodych".

 • Zarządzenie Nr 56A/08

  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Urzędu Miasta Dęblin i podległych jednostek oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.

 • Zarządzenie Nr 57/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 58/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 59/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczyni budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 60/08

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Dęblinie przy ulicy Bankowej 21a.

 • Zarządzenie Nr 61/08

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 62/08

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu „Klucz do pracy - rozwój kluczowych kompetencji osób młodych".

 • Zarządzenie Nr 63/08

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. planowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym.

 • Zarządzenie Nr 64/08

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 65/08

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 66/08

  w sprawie skierowania do opinii i uzgodnień projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kurnotka" w Dęblinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 • Zarządzenie Nr 67/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 68/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 69/08

  w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Dęblin za I półrocze 2008 r.

 • Zarządzenie Nr 70/08

  w sprawie powołania komisji przetargowej.

 • Zarządzenie Nr 71/08

  W sprawie powołania komisji przetargowej.

 • Zarządzenie Nr 72/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 73/08

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze : referent ds. oświaty w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.

 • Zarządzenie Nr 74/08

  w sprawie przekazania mienia komunalnego

 • Zarządzenie Nr 76/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 77/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 78/08

  w sprawie powołania Biura Projektu d/s realizacji projektu pn. „Komputerowy ekspert – podnoszenie kwalifikacji pracowników w powiatach ryckim i puławskim”

 • Zarządzenie Nr 79/08

  w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji projektu pn. „Komputerowy ekspert – podnoszenie kwalifikacji pracowników w powiatach ryckim i puławskim”

 • Zarządzenie Nr 80/08

  w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 81/08

  w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Dęblinie przy ulicy Bankowej 21a.

 • Zarządzenie Nr 82/08

  w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości w Dęblinie przy ulicach Składowej i Spacerowej

 • Zarządzenie Nr 83/08

  w sprawie skierowania do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nadatki" w Dęblinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 • Zarządzenie Nr 84/08

  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Miasta Dęblin im. Jana Pawła II

 • Zarządzenie Nr 85/08

  w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Dęblinie przy ulicy Podchorążych

 • Zarządzenie Nr 86/08

  w sprawie powołania Komisji do spraw Nagród Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie nr 87/08

  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej d/s realizacji projektu pn. „Komputerowy ekspert - podnoszenie kwalifikacji pracowników w powiatach ryckim i puławskim"

 • Zarządzenie Nr 88/08

  zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do wydawania decyzji administracyjnych.

 • Zarządzenie Nr 89/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 90/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 91/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 92/08

  w sprawie skierowania do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kurnotka" w Dęblinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 • Zarządzenie Nr 93/08

  w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych w sprawach pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 • Zarządzenie Nr 94/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 95/08

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Dęblinie przy ulicy Bankowej 21 a.

 • Zarządzenie Nr 96/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 97/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 98/08

  w sprawie skierowania do wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nadatki" w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 99/08

  w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok

 • Zarządzenie Nr 100/08

  w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na usługę geodezyjną.

 • Zarządzenie Nr 101/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 102/08

  w sprawie weryfikacji wniosku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

 • Zarządzenie Nr 103/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 104/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 105/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 106/08

  w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Dęblinie za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

 • Zarządzenie Nr 107/08

  w sprawie powołania komisji ds. dopłat do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

 • Zarządzenie Nr 108/08

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: radca prawny w Urzędzie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 109/08

  w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na usługę geodezyjną

 • Zarządzenie Nr 110/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 111/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 112/08

  w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych.

 • Zarządzenie Nr 113/08

  w sprawie ustalenie norm zużycia paliwa dla samochodu marki Opel Vectra.

 • Zarządzenie Nr 114/08

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 115/2008

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 116/2008

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 117/08

  w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki na bieżące wydatki Urzędu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 118/08

  w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta w Dęblinie oraz jednostki organizacyjne miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 119/08

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej i dokumentów finansowo - księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęb rzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 120/08

  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Dęblin


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 03.01.2008 r., godz. 07.40
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 03.01.2008 r., godz. 07.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.01.2008 r., godz. 07.40AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5868 razy.