Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

Stosownie do art. 53 ust. 1, ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) zawiadamiam, że:


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : b in Entity, line: 3 in /home/deblin/ftp/bip.um.deblin.pl.2016/lib/Format.class.php on line 48

Dęblin, dnia 14.02.2008 r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN


Dnia 14 lutego 2008 r., na wniosek Miasta Dęblin ul. Rynek 12,
08-530 Dęblin, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie magistrali wodociągowej o średnicy 250 PE, łączącej ujęcie wody zlokalizowanym przy ul. Jagiellońskiej z osiedlem Masów, przewidzianej do realizacji na działkach nr 4079, 1207, 1434/1, 1434/2, 1434/3, 906/4, 906/6, 961, 4212, zgodnie z załącznikiem graficznym do wniosku

Z ustaleniami decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Dęblin, pok. 31 w godzinach pracy Urzędu. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dęblin, w terminie 14 dni od daty jej publikacji. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 18.02.2008 r., godz. 13.46
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 18.02.2008 r., godz. 13.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.02.2008 r., godz. 13.46AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3140 razy.