Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr XXIII/145/2008

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008

Uchwała Nr XXIII/145/2008
Rady Miasta Dęblin
z dnia 26 lutego 2008 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami) Rada Miasta uchwala:

§ 1

Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 35.634.036 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 34.295.435 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.338.601 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.158.393 zł,
2. dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień w kwocie 481.603 zł,
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000 zł.

§ 2

Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 36.318.668 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 32.158.668 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4.160.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.158.393 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień w kwocie 484.603 zł,
3. wydatki na pomoc finansową dla innych j.s.t. w kwocie 425.000 zł,
4. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 220.000 zł.

§ 3

1. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie 3.550.000 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.865.368 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.
2. ?ródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 684.632 zł będzie kredyt bankowy.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 56.199 zł oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000 zł.

§ 5

Określa się:
1. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10,
2. wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4,
3. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

1. Określa się:
1) plan przychodów zakładów budżetowych w kwocie 2.081.491 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 1.697.951 zł oraz plan wydatków w kwocie 2.081.491 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5,
3) jednostkową stawkę dotacji (rocznie na jedno dziecko) w poszczególnych zakładach budżetowych:
- w Miejskim Przedszkolu Nr 1 – 7.764 zł,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 3 – 6.842 zł.
2. Określa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 610.065 zł oraz wydatków w kwocie 642.490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 192.000 zł oraz wydatków Funduszu w kwocie 242.000 zł. Plan finansowy stanowi załącznik nr 6.

§ 8

1. Określa się dotacje dla instytucji kultury w kwocie 855.000 zł, zgodnie z zał. nr 7.
2. Określa się zakres oraz kwoty dotacji udzielanych na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w łącznej kwocie 128.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Określa się zakres oraz kwoty dotacji udzielanych dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w kwocie 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

1.Upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się burmistrza do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zwiększenia wynagrodzeń, innym jednostkom budżetowym miasta.

§ 10

1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym, w kwocie 2.800.000 zł.

§ 11

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 5.300.000 zł.

§ 12

1. Upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków inwestycyjnych, o których mowa w załączniku nr 4, załączniku nr 9 i załączniku nr 10.
2. Upoważnia się burmistrza do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości limitu określonego w niniejszej uchwale.
3. Upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2009.
4. Określa się sumę, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 20.000.000 zł w 2008 roku.

§ 13

Upoważnia się burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14

Zobowiązuje się burmistrza do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku w szczegółowości uchwały budżetowej oraz informacji składanych przez jednostki zaliczane do podsektora samorządowego w szczegółowości wynikającej z planów finansowych tych jednostek z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2008 r.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 29.02.2008 r., godz. 07.58
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 29.02.2008 r., godz. 07.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.02.2008 r., godz. 07.58AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1735 razy.