Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

I. SPRAWĘ PROWADZI:
Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym, I piętro, pok. Nr 108, tel. (081) 883 03 69.

II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia podpisany przez stronę lub pełnomocnika. Stosownie do art. 33 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowo poświadczone pełnomocnictwo;

Wniosek (0,19 MB)

Wytyczne do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia (0,31 MB)

Załączniki:
1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. (2 egz.*).
2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), w 3 egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
3. Karta informacyjna przedsięwzięcia (w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2) w 3 egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
4. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obejmujący teren inwestycji wraz z terenami przyległymi i będącymi w zasięgu oddziaływania inwestycji (2 egz.) – jeżeli plan ten został uchwalony,
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

III. OPŁATA SKARBOWA:
We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:
• 205 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
• 105 zł – decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
• 17 zł – pełnomocnictwo.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta (pokój nr 6) lub przelewem na konto:
Bank Pekao SA Oddział w Lublinie, 88 1240 5497 1111 0010 4906 7609.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a) jednostki budżetowe,
b) jednostki samorządu terytorialnego,
c) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Sekretariat Urzędu Miasta
• w poniedziałki od godz. 9.00 do 17.00
• we wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 7.30 do 15.30

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
Do dwóch miesięcy.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dęblin w terminie 14 dni od daty doręczenia.

VII. PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227).
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami).

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 05.03.2008 r., godz. 07.24
Ostatnia aktualizacja:Radosław Gadula, data: 06.03.2018 r., godz. 22.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.03.2018 r., godz. 22.32Radosław GadulaEdycja strony
08.11.2016 r., godz. 09.55Mariusz KulinaEdycja strony
08.11.2016 r., godz. 09.48Mariusz KulinaEdycja strony
05.03.2008 r., godz. 07.24AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3780 razy.