Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr XXIV/159/2008

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2008 rok.

Uchwała Nr XXIV/159/2008
Rady Miasta Dęblin
z dnia 27 marca 2008 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXIII/145/2008 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok, pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3011/5-3/08 z dnia 25 lutego 2008 r., pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB 310-24/07 z dnia 25.02.2008 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 5 z dnia 7 marca 2008 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/145/2008 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 14.329 zł do kwoty 35.619.707 zł, wg załącznika.

2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 160.000 zł do kwoty 35.779.707 zł, wg załącznika.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 126.469 zł do kwoty 36.192.199 zł, wg załącznika.

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 272.140 zł do kwoty 36.464.339 zł, wg załącznika.

5. Dochody po zmianach wynoszą 35.779.707 zł.
Wydatki po zmianach wynoszą 36.464.339 zł.

§ 2

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 3

Określa się plan dochodów własnych w kwocie 610.065 zł oraz wydatków tych dochodów w kwocie 645.712 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 02.04.2008 r., godz. 09.23
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 02.04.2008 r., godz. 09.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.04.2008 r., godz. 09.23AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1510 razy.