Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 28/08

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 28/08
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 22 kwietnia 2008 r.


Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami), uchwały Nr XXIII/145/2008 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok, decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego: Nr 8 z dnia 8 kwietnia 2008 r., Nr 12 z dnia 21 kwietnia 2008 r. postanawia się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/145/2008 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok, zmienionej uchwałą Nr XXIV/159/2008 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 marca 2008 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 19 z dnia 31 marca 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 150.502 zł do kwoty 35.932.209 zł, wg załącznika.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 461.042 zł do kwoty 36.005.297 zł, wg załącznika.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 611.544 zł do kwoty 36.616.841 zł, wg załącznika.

4. Wprowadza się zmiany między rozdziałami i paragrafami dotyczące wydatków tego samego działu, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu Miasta, wg załącznika.

5. Dochody po zmianach wynoszą 35.932.209 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 36.616.841 zł.

§ 2

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 12.05.2008 r., godz. 09.53
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 12.05.2008 r., godz. 09.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.05.2008 r., godz. 09.53AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1599 razy.