Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr XXVIII/183/2008

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2008 rok.

Uchwała Nr XXVIII/183/2008
Rady Miasta Dęblin
z dnia 16 czerwca 2008 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXIII/145/2008 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok, umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie nr POKL.06.01.01-06-025/08-00 z dnia 30 maja 2008 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/145/2008 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok, zmienionej uchwałą Nr XXIV/159/2008 z dnia 27 marca 2008 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 19/2008 i 20/2008 z dnia 31 marca 2008 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 28/2008 i 29/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r., zmienionej uchwałą Nr XXVII/173/2008 z dnia 27 maja 2008 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 41/2008 i 42/2008 z dnia 30 maja 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 249 660 zł do kwoty 35 865 699 zł, wg załącznika nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 53 553 zł do kwoty 36 561 903 zł, wg załącznika nr 2.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 303 213 zł do kwoty 36 865 116 zł, wg załącznika nr 2.

4. Dochody po zmianach wynoszą 35 865 699 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 36 865 116 zł.

§ 2

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 27.06.2008 r., godz. 08.50
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 27.06.2008 r., godz. 08.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.06.2008 r., godz. 08.50AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1384 razy.