Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr XXIX/185/2008

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2008 rok.

Uchwała Nr XXIX/185/2008
Rady Miasta Dęblin
z dnia 25 czerwca 2008 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXIII/145/2008 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok, Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/145/2008 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok, zmienionej uchwałą Nr XXIV/159/2008 z dnia 27 marca 2008 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 19/2008 i 20/2008 z dnia 31 marca 2008 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 28/2008 i 29/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r., zmienionej uchwałą Nr XXVII/173/2008 z dnia 27 maja 2008 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 41/2008 i 42/2008 z dnia 30 maja 2008 r., zmienionej uchwałą Nr XXVIII/183/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 27 180 zł do kwoty 36 837 936 zł, wg załącznika nr 2.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 27 180 zł do kwoty 36 865 116 zł, wg załącznika nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 36 865 116 zł.

4. Wprowadza się zmianę w wydatkach budżetu w dziale – Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w następujących zadaniach:

a) zmniejsza się o kwotę 125 000 zł zadanie – przebudowa dróg powiatowych: Towarowa,
Michalinowska, Wolności, Kościuszki;

b) zwiększa się o kwotę 125 000 zł:
zadanie – modernizacja skrzyżowania ulic: Krasickiego, Spacerowa, Ścibiora, Kowalskiego o kwotę 75 000 zł,
zadanie – modernizacja chodnika w ul. Tysiąclecia o kwotę 50 000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 27.06.2008 r., godz. 09.00
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 27.06.2008 r., godz. 09.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.06.2008 r., godz. 09.00AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1352 razy.