Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Rozdział 2

Statut Miasta: Zakres działania i zadania Miasta.

§ 6

Miasto zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej mieszkańców, tworzy warunki dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju oraz warunki dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty, wykonując zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, na zasadach określonych przez przepisy prawa.

§ 7

Dla realizacji zadań określonych w Statucie, Miasto wykonuje zadania własne, zadania zlecone ustawowo oraz zadania powierzone, przyjęte w drodze porozumień z organami administracji rządowej lub jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 8

1. Do zadań własnych Miasta należą wszystkie sprawy publiczne oznaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Zadania własne Miasta obejmują w szczególności sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
4) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
5) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
6) zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz gaz;
7) lokalnego transportu zbiorowego;
8) ochrony zdrowia;
9) pomocy społecznej;
10) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
11) edukacji publicznej;
12) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury;
13) kultury fizycznej i turystyki, w tym gminnych terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych;
14) targowisk i hal targowych;
15) zieleni gminnej i zadrzewień;
16) cmentarzy gminnych;
17) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;
18) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
19) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej;
20) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
21) wspierania i upowszechniania idei samorządowej;
22) promocji gminy;
23) współpracy z organizacjami pozarządowymi;
24) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

3. Odpowiednie ustawy określają, które zadania własne Miasta mają charakter obowiązkowy.

§ 9

Wykonywanie przez Miasto zadań zleconych z zakresu administracji rządowej może nastąpić wyłącznie na podstawie odpowiednich ustaw.

§ 10

Wykonywanie przez Miasto zadań z zakresu administracji rządowej lub samorządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji wymaga każdorazowo zgody Rady Miasta wyrażonej w formie uchwały.

§ 11

Zadania zlecone i zadania powierzone w drodze porozumień Miasto wykonuje po otrzymaniu środków finansowych w wysokości koniecznej do ich wykonania.

§ 12

1. Miasto oraz inne gminne osoby prawne mogą prowadzić działalność gospodarczą. Działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej Miasto może prowadzić wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnych ustawach.

2. Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zgody Rady Miasta w formie uchwały.

3. W uchwale o podjęciu przez Miasto działalności gospodarczej, Rada określa przedmiot, formę organizacyjną i sposób finansowania działalności oraz zasady kontroli i nadzoru nad tą działalnością przez organy Miasta.

§ 13

1. W celu wykonania swoich zadań Miasto może tworzyć własne jednostki organizacyjne, i zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Wykonywanie zadań Miasta może być również realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Tworzenie gminnych jednostek organizacyjnych oraz przystąpienie do związku międzygminnego lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego wymaga zgody Rady Miasta wyrażonej w formie uchwały.

3. Burmistrz zobowiązany jest prowadzić i aktualizować rejestr gminnych jednostek organizacyjnych. Rejestr jest dostępny do publicznego wglądu.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 26.05.2004 r., godz. 10.28
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 26.05.2004 r., godz. 10.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.05.2004 r., godz. 10.28AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4118 razy.