Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr XXXI/197/2008

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2008 rok.

Uchwała Nr XXXI/197/2008
Rady Miasta Dęblin
z dnia 19 sierpnia 2008 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXIII/145/2008 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok, umowy pomiędzy samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Dęblin Nr POKL.07.01.01-06-066/08-00 z dnia 18 lipca 2008 r., pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 9 lipca 2008 r., umowy dotacji z WFOŚiGW Nr 189/2008/D/0Z z dnia 25 lipca 2008 r., decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego: Nr 35 z dnia 29 lipca 2008 r., Nr 37 z dnia 31 lipca 2008 r., Nr 38 z dnia 7 sierpnia 2008 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/145/2008 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2008 rok, zmienionej uchwałą Nr XXIV/159/2008 z dnia 27 marca 2008 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 19/2008 i 20/2008 z dnia 31 marca 2008 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 28/08 i 29/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r., zmienionej uchwałą Nr XXVII/173/2008 z dnia 27 maja 2008 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 41/08 i 42/08 z dnia 30 maja 2008 r., zmienionej uchwałą Nr XXVIII/183/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/185/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r., uchwałą Nr XXX/189/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 58/08 i 59/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 67/08 i 68/08 z dnia 23 lipca 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 8 500 zł do kwoty 35 866 549 zł, wg załącznika nr 1.

2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 295 005 zł do kwoty 36 161 554 zł, wg załącznika nr 1.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 394 702 zł do kwoty 36 479 764 zł, wg załącznika nr 2.

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 681 207 zł do kwoty 37 160 971 zł, wg załącznika nr 2.

5. Dochody po zmianach wynoszą 36 161 554 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 37 160 971 zł.

§ 2

Załączniki nr: 4, 5, 6, 8, 9 i 10 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 22.09.2008 r., godz. 14.06
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 22.09.2008 r., godz. 14.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.09.2008 r., godz. 14.06AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1301 razy.