Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Rozdział 3

Statut Miasta: Władze Miasta.

 
§ 14

1. W sprawach objętych zakresem zadań własnych Miasta najwyższą władzę stanowi wspólnota samorządowa mieszkańców.

2. Mieszkańcy Miasta wykonują swoje uprawnienia bezpośrednio w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory Rady Miasta i Burmistrza oraz referendum) lub za pośrednictwem organów Gminy.

§ 15

1. W sprawach szczególnie ważnych dla Miasta mieszkańcy mogą wypowiedzieć się w drodze referendum lokalnego, przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie o samorządzie i ustawie o referendum lokalnym.

2. Wyłącznie w drodze referendum rozstrzyga się sprawy:

1) samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne;
2) odwołania Rady Miasta i Burmistrza przed upływem kadencji.

§ 16

1. Referendum przeprowadza się z inicjatywy Rady Miasta lub na wniosek 1/10 mieszkańców Miasta uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Miasta.

2. Referendum w sprawie odwołania Rady Miasta przed upływem kadencji przeprowadza się wyłącznie na wniosek mieszkańców, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w sprawie odwołania Rady przed upływem kadencji.

§ 17

1. Podstawą do przeprowadzenia referendum, za wyjątkiem sprawy odwołania Rady Miasta lub Burmistrza przed upływem kadencji, jest uchwała Rady.

2. W sprawie odwołania Rady Miasta przed upływem kadencji podstawą przeprowadzenia referendum jest postanowienie komisarza wyborczego wydane wyłącznie na wniosek mieszkańców.

3. W sprawie odwołania Burmistrza przed upływem kadencji podstawą przeprowadzenia referendum jest postanowienie komisarza wyborczego wydane na podstawie uchwały Rady Miasta lub na wniosek mieszkańców.

§ 18

W przypadku wniosku mieszkańców Rada Miasta ma obowiązek postanowić o przeprowadzeniu referendum, jeżeli wniosek spełnia wymogi przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o referendum oraz nie prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem.

§ 19

W uchwale o przeprowadzeniu referendum Rada Miasta w oparciu o obowiązujące przepisy prawa określa:

1) przedmiot referendum, przy czym w przypadku wniosków mieszkańców Rada jest związana z treścią wniosku;
2) termin przeprowadzenia referendum;
3) wzór karty do głosowania;
4) kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum.

§ 20

1. Referendum jest ważne, jeśli wzięło w nim udział, co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.

2. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów, a w przypadku samoopodatkowania się mieszkańców, co najmniej 2/3 ważnie oddanych głosów.

§ 21

Organy Miasta są bezwzględnie związane rozstrzygającymi wynikami ważnego referendum.

§ 22

1. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla Miasta mogą być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami.

2. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami określa uchwała Rady Miasta.

§ 23

Koszty przeprowadzenia referendum gminnego i konsultacji z mieszkańcami pokrywa się z budżetu miasta.

§ 24

1. Miasto działa poprzez swoje organy.

2. Organami Miasta są Rada Miasta Dęblin i Burmistrz Miasta Dęblin.

§ 25

1. Działalność organów Miasta jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów Miasta obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miasta i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z sesji Rady oraz posiedzeń komisji Rady Miasta.

§ 26

1. Obywatelom udostępnia się, w szczególności, następujące rodzaje dokumentów związanych z pracą organów Miasta:

1) protokoły z sesji Rady Miasta,
2) protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,
3) uchwały Rady i zarządzenia Burmistrza,
4) projekty uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza,
5) rejestry wniosków i opinii komisji Rady oraz wniosków i interpelacji radnych,
6) informacje z posiedzeń Burmistrza.

2. Protokoły z sesji Rady Miasta, z posiedzeń komisji Rady podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

3. Podstawą udostępnienia dokumentów jest pisemny wniosek osoby zainteresowanej określający zakres i rodzaj żądanych dokumentów. Zgodę na udostępnienie dokumentów wyrażają Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub Sekretarz Miasta, a w zakresie dokumentów związanych z pracą Rady Miasta i jej komisji także Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.

4. Dokumenty związane z pracą Rady Miasta i jej komisji udostępniane są w komórce organizacyjnej obsługującej Radę Miasta, natomiast dokumenty związane z pracą Burmistrza udostępnia Sekretarz Miasta. Udostępnienie dokumentów odbywa się w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta. Udostępnienie dokumentów odbywa się wyłącznie w siedzibie Urzędu Miasta w obecności wyznaczonego pracownika.

5. Jeżeli dokument, który ma być udostępniony jest w całości jawny udostępnienie następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku i wyrażeniu zgody na udostępnienie. Jeżeli udostępniane mają być dokumenty, zawierające treści, które zgodnie z ustawami nie są jawne udostępnienie następuje po przygotowaniu dokumentów w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z częścią niejawną dokumentu, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

6. Odmowa udostępnienia dokumentów następuje jedynie w przypadkach ograniczenia ich jawności wskazanych w ustawach. O odmowie udostępnienia dokumentów powiadamia się zainteresowaną osobę w formie pisemnej, podając podstawę prawną i uzasadnienie odmowy.

7. Z udostępnianych dokumentów obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi, fotografować je lub kopiować.

8. Obywatele mogą żądać wydania uwierzytelnionych kserokopii, odpisów lub wyciągów z udostępnionych dokumentów.

9. Wydanie uwierzytelnionych kserokopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów podlega opłacie skarbowej.

§ 27

1. Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej mieszkańców Miasta.

2. Do właściwości Rady należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

§ 28

1. Rada Miasta składa się z 15 radnych. Liczba radnych może ulec zmianie w trakcie kadencji w wyniku zmiany granic miasta.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

3. Zasady i tryb wyboru radnych Rady Miasta, przyczyny wygaśnięcia mandatu radnego oraz zasady przeprowadzenia wyborów uzupełniających określa odrębna ustawa.


§ 29

Do wyłącznych i niezbywalnych kompetencji Rady Miasta należy:

1) uchwalenie statutu Miasta;
2) wybór i odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady;
3) ustalanie wynagrodzenia Burmistrza,
4) powoływanie i odwoływanie Skarbnika oraz Sekretarza Miasta na wniosek Burmistrza;
5) powoływanie i odwoływanie kierownika i zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego na wniosek Burmistrza;
6) stanowienie o kierunkach działania Burmistrza oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
7) uchwalanie budżetu miasta; uchwalanie zmian w budżecie z zastrzeżeniem § 53 ust. 2 pkt. 4;
8) rozpatrywanie sprawozdań Burmistrza z wykonania budżetu Miasta oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium z tego tytułu;
9) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
10) uchwalanie gminnych programów gospodarczych;
11) podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
12) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady;
b) emisji papierów wartościowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza;
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym;
e) podejmowania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę w budżecie;
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich;
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza;
h) tworzenia i likwidacji oraz reorganizacji przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych Miasta oraz wyposażania ich w majątek;
i) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym;

13) określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na zadania nieokreślone w budżecie Miasta;
14) ustalanie zakresu działania osiedli, ich granic terytorialnych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania, zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz zatwierdzanie statutu osiedla;
15) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia przez Miasto zadań z zakresu administracji rządowej lub samorządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji;
16) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku;
16a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
17) podejmowanie uchwał w sprawie herbu i innych znaków miasta, nazw osiedli, ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;
17a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
18) nadawanie honorowego obywatelstwa miasta;
19) zaskarżanie rozstrzygnięć organów nadzorczych (Wojewoda, Regionalna Izba Obrachunkowa) w sprawach dotyczących uchwał Rady do sądu administracyjnego;
21) stanowienie o innych sprawach zastrzeżonych ustawowo do kompetencji Rady.

§ 30

1. Rada Miasta kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

2. W celu prawidłowego wykonania zadań o których mowa w ust. 1, Rada powołuje Komisję Rewizyjną.

3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

4. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 31

1. Pracami Rady Miasta kieruje Przewodniczący przy pomocy dwóch Wiceprzewodniczących.

2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady wybierani są na sesji Rady z grona radnych w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady, na okres kadencji Rady.

§ 32

1. Rada Miasta obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 33

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Rady, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

2. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że inny tryb przewiduje ustawa.

§ 34

1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miasta zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji, w terminie 7 dni od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyborów do Rady Miasta.

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 sesję zwołuje komisarz wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Miasta.

3. Na pierwszej sesji Rada ma obowiązek wybrać Przewodniczącego.

4. W przypadku wyboru Burmistrza w wyborach powszechnych na pierwszej sesji odbywa się ślubowanie nowo wybranego Burmistrza.

5. Pierwszą sesję otwiera i prowadzi ją do chwili wyboru Przewodniczącego Rady, radny najstarszy wiekiem obecny na sesji.

§ 35

1. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady, a w szczególności:

1) zwoływanie sesji Rady;
2) przewodniczenie obradom sesji;
3) sprawowanie nadzoru nad sprawnym przebiegiem sesji;
4) podpisywanie uchwał Rady;
5) koordynowanie działań komisji oraz nadzorowanie ich pracy;
6) nadzorowanie obsługi kancelaryjnej Rady;
7) współpraca z Burmistrzem przy realizacji programu pracy Rady;
8) reprezentowanie Rady na zewnątrz;
9) składanie w imieniu Rady oświadczeń w sprawach, które były przedmiotem obrad Rady;
10) przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców oraz nadawanie im dalszego, wykonawczego biegu.

2. Przewodniczący Rady może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. O wyznaczeniu Wiceprzewodniczącego Przewodniczący informuje na sesji Rady Miasta.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

§ 36

1. Wewnętrznym organem Rady pomagającym w realizacji zadań Przewodniczącemu jest Konwent Rady Miasta.

2. W skład Konwentu Rady wchodzą: Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący Rady, Przewodniczący lub w ich zastępstwie Wiceprzewodniczący stałych komisji Rady oraz Przewodniczący lub w ich zastępstwie Wiceprzewodniczący Klubów działających w Radzie. W pracach Konwentu mogą brać udział inne zaproszone osoby.

3. W pracach Konwentu uczestniczy Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona.

4. Do zadań Konwentu należy:

1) przygotowanie wstępnych propozycji porządku obrad;
2) opracowywanie propozycji kierunków pracy i sposobów realizacji zadań Rady oraz programów i planów pracy Rady;
3) zapewnienie przepływu informacji wewnątrz Rady;
4) opiniowanie spraw zgłoszonych przez Przewodniczącego Rady oraz pozostałych członków Konwentu;

5. Posiedzenie Konwentu zwołuje i przewodniczy mu Przewodniczący Rady.

§ 37

1. W przypadku wygaśnięcia uprawnień Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji Rady Miasta, Rada w ciągu miesiąca dokonuje nowych wyborów na okres do końca kadencji.

2. Wygaśnięcie uprawnień Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady następuje wskutek:

1) wygaśnięcia mandatu radnego;
2) odwołania z funkcji;
3) rezygnacji z funkcji.

3. Odwołanie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Miasta może nastąpić na pisemny wniosek, co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

4. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego powinien zostać rozpatrzony na sesji Rady Miasta w ciągu 1 miesiąca od jego złożenia. Wniosek o odwołanie nie może być rozpatrywany na sesji, na której został złożony.

5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5 w ciągu 1 miesiąca od złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

§ 38

Organami wewnętrznymi Rady Miasta, o charakterze opiniodawczym, wnioskodawczym i kontrolnym są stałe i doraźne komisje Rady.

§ 39

1. Radni według własnego wyboru mogą tworzyć kluby radnych, które są niezależną od Rady formą organizowania się radnych.

2. Klub tworzy co najmniej 3 radnych.

3. Radny może należeć tylko do jednego klubu.

4. Radni zrzeszeni w klubie wybierają ze swojego grona przewodniczącego klubu, który kieruje jego pracą i reprezentuje go wobec Rady.

5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego uprawnienia wykonuje Wiceprzewodniczący Klubu.

6. Władze klubu mają obowiązek podać do wiadomości Przewodniczącego Rady ich składy osobowe oraz regulaminy wewnętrzne.

7. Klubom przysługuje prawo do inicjatywy uchwałodawczej, składanie interpelacji, zapytań wniosków i opinii na ogólnych zasadach przewidzianych w Statucie dla radnych.

§ 40

Szczegółowy tryb działania Rady Miasta oraz jej organów wewnętrznych, w tym zasady głosowania określa Regulamin Rady Miasta.

§ 41

1. Organem wykonawczym Miasta jest Burmistrz wybierany w wyborach bezpośrednich.

2. Jeżeli w wyborach bezpośrednich nie zostanie dokonany wybór Burmistrza - Burmistrza wybiera Rada Miasta, w terminie dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia wyborów, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

§ 42

1. W przypadku, o którym mowa w § 41 ust. 2 wyboru Burmistrza dokonuje się na następujących zasadach:

1) prawo zgłaszania kandydata na Burmistrza przysługuje grupie radnych stanowiącej co najmniej 1/3 ustawowego składu Rady;
2) zgłoszenie musi mieć formę pisemną,
3) radnemu przysługuje prawo poparcia w zgłoszeniu tylko jednego kandydata.

2. Kandydat na Burmistrza, zgłaszany przez radnych musi mieć obywatelstwo polskie, posiadać prawo wybierania do rady gminy i najpóźniej w dniu przeprowadzenia głosowania na sesji Rady kończyć 25 lat.

3. W zgłoszeniu kandydata na Burmistrza przez radnych podaje się imię (imiona), nazwisko, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania zgłaszanego kandydata, wraz ze wskazaniem przynależności partyjnej, jeżeli kandydat jest członkiem partii politycznej.

4. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności. Oświadczenie musi zawierać imię (imiona) nazwisko, wiek, wykształcenie, numer ewidencyjny PESEL, własnoręczny podpis kandydata oraz datę.

§ 43

1. Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Miasta lub wyboru przez Radę i upływa z dniem upływu kadencji Rady Miasta.

2. Po upływie kadencji Burmistrza pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza.

§ 44

1. Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miasta i zadania Miasta określone przepisami prawa lub wynikające z zawartych umów, kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Burmistrza, jako organu wykonawczego Miasta, należy w szczególności:

1) opracowywanie i przedstawianie Radzie wszystkich spraw, które należą do jej właściwości
oraz przygotowywanie projektów uchwał;
2) wykonywanie uchwał Rady;
3) przygotowywanie i przedkładanie Radzie projektu budżetu;
4) realizacja budżetu miasta zgodnie z uchwałą budżetową oraz ustawą o finansach publicznych, w tym:
a) zaciąganie pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości ustalonej przez Radę na dany rok budżetowy;
b) zaciąganie zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów do kwoty ustalonej corocznie w budżecie miasta;
c) zaciąganie innych zobowiązań do wysokości ustalonej w budżecie;
5) przedkładanie Radzie rocznych sprawozdań z realizacji budżetu oraz półrocznych informacji;
6) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta polegających na:
a) zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
b) przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków;
c) zmianach w planie dochodów, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw - po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu oraz informowanie Rady o tych zmianach na najbliższej sesji;
7) informowanie mieszkańców miasta o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych;
8) przygotowywanie projektów programów społeczno-gospodarczych;
9) sprawowanie zwykłego zarządu majątkiem Miasta,
10) ogłaszanie przetargów publicznych w celu realizacji zadań Miasta i wybór lub zatwierdzenie wyboru ofert w tych przetargach;
11) przyjmowanie lub odrzucanie spadków, darowizn i zapisów na rzecz Miasta;
12) gospodarowanie mieniem komunalnym, w tym:
a) wydzierżawianie lub najem nieruchomości gruntowych Miasta na okres do 3 lat;
b) nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawianie lub najem na okres dłuższy niż trzy lata, na zasadach określonych przez Radę, a w przypadku braku takich zasad za zgodą Rady;
13) decydowanie o wystąpieniu ze sporem na drogę sądową oraz ustalanie warunków ugody w tych sprawach;
14) ustalanie zakresu spraw Miasta powierzonych do prowadzenia Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Miasta;
15) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
16) udzielanie pełnomocnictw do zarządzania gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz udzielanie zgody na dokonywanie przez kierowników tych jednostek czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa;
17) wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki, w trybie art. 41 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym;
18) zaskarżenie rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczących zarządzeń;
19) wykonywanie zadań przyjętych w formie porozumienia z organami administracji rządowej lub z jednostkami samorządu terytorialnego;
20) przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady Miasta;
21) współdziałanie w interesie Miasta z instytucjami znajdującymi się na jej terenie;
22) opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszania i odwoływanie alarmu przeciwpowodziowego,
23) wykonywanie zadań związanych z przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym i innym zagrożeniom
24) wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawach szczególnych.

3. Ponadto Burmistrz:

1) jest kierownikiem Urzędu Miasta, jako zakładu pracy;
2) jest organem wydającym decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
3) wnioskuje do Rady o powołanie lub odwołanie Skarbnika, Sekretarza oraz Kierownika i zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

4. W realizacji zadań własnych Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miasta.

§ 45

Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady Miasta.

§ 46

1. Przynajmniej raz w miesiącu Burmistrz organizuje posiedzenie, w którym obowiązkowo uczestniczą Zastępca Burmistrza, Skarbnik Miasta i Sekretarz Miasta.

2. Do udziału w posiedzeniu Burmistrz może zobowiązać kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Miasta.

3. Na posiedzenia Burmistrz zaprasza Przewodniczącego Rady, którego udział nie jest obowiązkowy.

4. Z posiedzenia sporządzana jest pisemna informacja, która zawiera datę odbytego posiedzenia, osoby w nim uczestniczące oraz omówione tematy i podjęte decyzje.

§ 47

1. Burmistrz wykonuje zadania Miasta przy pomocy Zastępcy Burmistrza.

2. Zastępcę Burmistrza powołuje i odwołuje Burmistrz.

3. Zastępca Burmistrza prowadzi sprawy Miasta powierzone mu przez Burmistrza i działa zgodnie ze wskazówkami oraz pleceniami Burmistrza.

4. Po upływie kadencji Burmistrza, Zastępca Burmistrza pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego Zastępcę Burmistrza.

§ 48

1. Burmistrz podlega corocznej ocenie przez Radę Miasta poprzez absolutorium.

2. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Miasta podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

§ 49

1. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium jest równoznaczne z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie jego odwołania.

2. W przypadku nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi, Rada rozpatruje sprawę przeprowadzenia referendum na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium.

3. Przed głosowaniem w sprawie referendum, Rada ma obowiązek zapoznać się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady o nieudzieleniu Burmistrzowi absolutorium oraz wysłuchać wyjaśnień Burmistrza.

4. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z powodu nieudzielenia absolutorium Rada Miasta podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.

§ 50

1. Rada Miasta może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek, co najmniej ¼ ustawowego składu Rady.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się do Przewodniczącego Rady. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

3. Rada Miasta może podjąć uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

4. Uchwałę, o której mowa w ust. 3 Rada Miasta podejmuje większością 3/5 głosów ustawowego składu, w głosowaniu imiennym.

§ 51

1. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Burmistrza nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.

2. Złożenie ponownego wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołanie Burmistrza z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 1 powoduje nieważność wniosku.

§ 52

1. Wygaśnięcie mandatu Burmistrza w trakcie kadencji następuje wskutek:

1) odmowy złożenia ślubowania,
2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,
3) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,
4) naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji Burmistrza z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej, określonych w odrębnych przepisach,
5) prawomocnego skazującego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,
6) orzeczenia trwałej niezdolności do pracy w trybie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
7) śmierci,
8) odwołania w drodze referendum,
9) odwołania Burmistrza w związku z powtarzającym się naruszaniem Konstytucji lub ustaw,
10) zmian w podziale terytorialnym.

2. Wygaśnięcie mandatu w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-7 stwierdza Rada Miasta, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu. Przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, należy umożliwić Burmistrzowi złożenie wyjaśnień.

§ 53

1. Wygaśnięcie mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem Zastępcy Burmistrza.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 54

1. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta, którego jest kierownikiem.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta określa regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 26.05.2004 r., godz. 10.34
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 26.05.2004 r., godz. 10.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.05.2004 r., godz. 10.34AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 12673 razy.