Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Rozdział 4

Statut Miasta: Akty prawa miejscowego.


§ 55

1. Na mocy upoważnień ustawowych Miastu przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego powszechnie obowiązujących na obszarze miasta Dęblina.

2. Miasto może również wydawać przepisy porządkowe, w zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

§ 56

1. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Miasta w formie uchwały.

2. W przypadkach nie cierpiących zwłoki przepisy porządkowe może wydawać Burmistrz w formie zarządzenia, która podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miasta.

3. W razie odmowy zatwierdzenia zarządzenia, o którym mowa w ust. 2, bądź nieprzedstawienia zarządzenia do zatwierdzenia traci ono moc w terminie określonym przez Radę Miasta.

§ 57

1. Akty prawa miejscowego wchodzą w życie po 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

2. Rada Miasta może uchwalić późniejszy termin wejścia w życie aktów prawa miejscowego.

3. Przepisy porządkowe wchodzą w życie po upływie trzech dni od dnia ich ogłoszenia.

W uzasadnionych przypadkach przepisy porządkowe mogą wchodzić w terminie krótszym niż trzy dni, a jeżeli zwłoka w wejściu w życie przepisów porządkowych mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia mogą one wchodzić w życie z dniem ogłoszenia.

§ 58

1. Akty prawa miejscowego ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

2. Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta lub w środkach masowego przekazu. Za dzień ogłoszenia przepisów porządkowych przyjmuje się dzień wskazany w obwieszczeniu.

3. Akty prawa miejscowego podawane są ponadto do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i na terenie miasta, mogą być także publikowane w prasie lokalnej.

§ 59

Urząd Miasta prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego wydanych przez organy Miasta, dostępny powszechnie do publicznego wglądu w jego siedzibie.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 26.05.2004 r., godz. 10.41
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 26.05.2004 r., godz. 10.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.05.2004 r., godz. 10.41AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3819 razy.