Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

2009 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1/09

  w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w Banku Ochrony Środowiska o/Lublin.

 • Zarządzenie nr 2/09

  w sprawie powołania Biura Projektu d/s realizacji projektu pt. „Wykorzystaj swoją szansę! (cz. II) - Rozwijanie umiejętności zawodowych osób pracujących na terenie powiatów ryckiego i puławskiego"

 • Zarządzenie nr 3/09

  w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji projektu pt. „Wykorzystaj swoją szansę! (cz. II) - Rozwijanie umiejętności zawodowych osób pracujących na terenie powiatów ryckiego i puławskiego"

 • Zarządzenie Nr 4/09

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu „Wykorzystaj swoją szansę! (cz. II) - Rozwijanie umiejętności zawodowych osób pracujących na terenie powiatów ryckiego i puławskiego".

 • Zarządzenie Nr 5/09

  w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie.

 • Zarządzenie nr 6/09

  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej d/s realizacji projektu „Wykorzystaj swoją szansę! (cz. II) - Rozwijanie umiejętności zawodowych osób pracujących na terenie powiatów ryckiego i puławskiego"

 • Zarządzenie Nr 7/09

  w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nadatki w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 8/09

  w sprawie skierowania do wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kurnotka" w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 9/09

  w sprawie kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym przez gminę w 2008 roku

 • Zarządzenie Nr 10/09

  w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz zasad ich przyznawania i opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 11/09

  w sprawie skierowania do uchwalenia przez Radę Miasta Dęblin projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nadatki" w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 12/09

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy

 • Zarządzenie Nr 13/09

  w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 14/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 14a/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 15/09

  w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
  użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub
  wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

 • Zarządzenie Nr 16/09

  w sprawie ogłoszenia przetargu na oddawanie w najem wolnych lokali i zwalnianych lokali użytkowych stanowiących własność miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 17/09

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dęblin za 2008 r.

 • Zarządzenie Nr 18/09

  w sprawie zatwierdzenia regulaminu prowadzenia przetargu na oddawanie w najem wolnych lokali lub zwalnianych lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 19/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 20/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 21/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 22/09

  w sprawie ogłoszenia przetargu na oddawanie w najem wolnych lokali i zwalnianych lokali użytkowych stanowiących własność miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 23/09

  w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 24/09

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. budżetu w Wydziale Finansowym.

 • Zarządzenie Nr 25/09

  w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2009 roku.

 • Zarządzenie Nr 26/09

  w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru KURNOTKA w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 27/09

  w sprawie: ustalenia zasad waloryzacji kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w związku z wynajmem lokali komunalnych, stanowiących własność Miasta Dęblin oraz zwrotu zwaloryzowanych kaucji.

 • Zarządzenie Nr 28/09

  w sprawie przekazania notebooków wraz z oprogramowaniem na rzecz Zespołu Szkół Nr 4 w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 29/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 30/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 31/09

  w sprawie powołania komisji ds. dopłat do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

 • Zarządzenie Nr 32/09

  w sprawie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2009 r.

 • Zarządzenie Nr 33/09

  w sprawie określenia regulaminu postępowania komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2009 roku.

 • Zarządzenie Nr 34/09

  w sprawie ogłoszenia zaproszenia do składania ofert na rozbiórkę budynku w Dęblinie przy ulicy Okrzei.

 • Zarządzenie Nr 35/09

  w sprawie skierowania do uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KURNOTKA" w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 36/09

  w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości w Dęblinie przy ulicach Składowej i Spacerowej

 • Zarządzenie Nr 37/09

  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Zarządzenie Nr 38/09

  zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Dęblin w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej oraz europejskich Mechanizmów Finansowych.

 • Zarządzanie Nr 39/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 39A/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 39B/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 40/09

  w sprawie powierzenia Pani Kindze Barańskiej Skarbnikowi Miasta Dęblin
  obowiązków głównej księgowej.

 • Zarządzenie Nr 41/09

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. budżetu w Wydziale Finansowym.

 • Zarządzenie Nr 42/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 43/09

  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 27/09 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 6 kwietnia dotyczącego ustalenia zasad waloryzacji kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r.

 • Zarządzenie Nr 44/09

  w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 45/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 46/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 47/09

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 48/09

  w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 49/09

  w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 50/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 51/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 52/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 53/09

  w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych

 • Zarządzenie Nr 54/09

  zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie do wydawania decyzji administracyjnych

 • Zarządzenie Nr 55/09

  w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu

 • Zarządzenie Nr 56/09

  w sprawie powołania komisji przetargowej.

 • Zarządzenie Nr 57/09

  w sprawie ustalenia cen sprzedaży grobowców na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 58/09

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 59/09

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 60/2009

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Magdaleny Łuka - referenta do spraw budżetu.

 • Zarządzenie Nr 61/09

  w sprawie ocen okresowych pracowników Urzędu Miasta Dęblin, zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

 • Zarządzenie Nr 62/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 63/09

  w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Dęblin za I półrocze 2009 r.

 • Zarządzenie Nr 64/09

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 65/09

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 66/09

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 67/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 68/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 69/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 70/09

  w sprawie powierzenia czynności w zakresie kierowania sprawami Miasta Dęblin zastępcy Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 71/09

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 72/09

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 73/09

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 74/09

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 75/09

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 76/09

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego (licytację) na sprzedaż nieruchomości w Dęblinie przy ulicach Składowej i Spacerowej.

 • Zarządzenie Nr 77/09

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 78/09

  w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w Banku Ochrony Środowiska o/Lublin.

 • Zarządzenie Nr 79/09

  zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 80/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 81/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 82/09

  w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 83/09

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do sprzedaży i zamiany.
  , godz.

 • Zarządzenie Nr 84/09

  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Miasta Dęblin im. Jana Pawła II.

 • Zarządzenie Nr 85/09

  w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy o statusie miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 • Zarządzenie Nr 86/09

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego (licytację) na sprzedaż nieruchomości w Dęblinie- Osiedle Stawy

 • Zarządzenie Nr 87/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 88/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 89/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczyni budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 90/09

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego ustnego przetargu (licytację) na sprzedaż nieruchomości w Dęblinie przy ulicy Podchorążych.

 • Zarządzenie Nr 91/09

  w sprawie powołania Komisji do spraw Nagród Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 92/09

  w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego remontów budynków i lokali Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 93/09

  w sprawie przekazania pilarki łańcuchowej na rzecz Rodzinnych Ogródków Działkowych „ORLIK" w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 94/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 95/09

  w sprawie ustalenia stawek czynszu na terenie Miasta Dęblin za lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

 • Zarządzenie Nr 96/09

  w sprawie przekazania telefonu komórkowego na rzecz Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 97/09

  w sprawie powołania komisji w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu marki Opel Vectra nr rej. LRY01KF.

 • Zarządzenie Nr 98/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 99/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 100/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie nr 101/09

  w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów niearchiwalnych z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 roku.

 • Zarządzenie Nr 102/09

  w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok

 • Zarządzenie Nr 103/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 104/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 105/09

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego (licytację) na sprzedaż działki nr 1/30 w Dęblinie - Osiedle Stawy

 • Zarządzenie Nr 106/09

  w sprawie weryfikacji wniosku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

 • Zarządzenie Nr 107/09

  w sprawie ustanowienia procedury postępowania przy ustalaniu oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez Miasto Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 108/09

  zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w Banku Ochrony Środowiska o/Lublin.

 • Zarządzenie Nr 109/09

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 110/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenia Nr 111/09

  w sprawie przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej.

 • Zarządzenie Nr 112/09

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 113/09

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 114/09

  w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu marki Opel Vectra nr rej. LRY01KF.

 • Zarządzenie Nr 115/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 116/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 117/09

  w sprawie powołania komisji ds. dopłat do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

 • Zarządzenie Nr 118/09

  zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza przez pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 119/09

  w sprawie zmiany zarządzenie nr 92/09 z dnia 14.10.2009 r. dotyczącego zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego remontów budynków i lokali Miasta Dęblin na rok 2009 .

 • Zarządzenie Nr 120/09

  w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. obsługi Rady Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 121/09

  w sprawie wydania miastu Dęblin nieruchomości gminnej użytkowanej przez Miejski Dom Kultury w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 122/09

  w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i innych składników majątkowych stanowiących własność Miasta Dęblin oraz zasad przeprowadzania ich likwidacji.

 • Zarządzenie Nr 123/09

  w sprawie rozpatrzenia złożonych wniosków do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana - Żwica
  w Dęblinie, realizowanych zgodnie z uchwałą Nr XLI/251/2009 Rady Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 124/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 125/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 126/09

  w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Dęblin na 2009 rok.

 • Zarządzenie Nr 127/09

  w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki na bieżące wydatki Urzędu Miasta Dęblin na 2010 rok.

 • Zarządzenie Nr 128/09

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury stanowisk wraz z obsadą etatową w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 129/09

  w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obronny w 2010 roku

 • Zarządzenie Nr 130/09

  w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Dęblin.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 07.01.2009 r., godz. 08.57
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 07.01.2009 r., godz. 08.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.01.2009 r., godz. 08.57AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5257 razy.