Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Rozdział 5

Statut Miasta: Mienie gminne.


§ 60

Mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Miasta oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

§ 61

Wszystkie dotychczas przysługujące osobom fizycznym i prawnym, prawa dzierżawy, najmu, użytkowania albo inne prawa rzeczowe lub majątkowe na mieniu Miasta pozostają nienaruszone.

§ 62

1. Podmioty mienia komunalnego posiadające osobowość prawną, samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania majątku, przy zachowaniu wymogów zawartych w przepisach prawa.

2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadający osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

§ 63

Miasto nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Miasta.

§ 64

1. Oświadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą.

2. Czynność prawna, która może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych ze strony Miasta, wymaga dla swojej skuteczności kontrasygnaty Skarbnika Miasta lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 65

1. Majątek Miasta służący zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, może być administrowany przez wyodrębnione gminne jednostki organizacyjne.

2. O tworzeniu, likwidacji i reorganizacji oraz wyposażeniu w majątek gminnych jednostek organizacyjnych, a także o formie organizacyjnej i zasadach finansowania tych jednostek stanowi Rada Miasta w formie uchwały.

3. Statuty gminnych jednostek organizacyjnych nadawane są przez Radę Miasta.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 26.05.2004 r., godz. 10.42
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 26.05.2004 r., godz. 10.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.05.2004 r., godz. 10.42AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3450 razy.