Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Rozdział 6

Statut Miasta: Gospodarka finansowa Miasta.

§ 66

Miasto samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Miasta, uchwalonego przez Radę Miasta na rok kalendarzowy.

§ 67

1. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należą do wyłącznej kompetencji Burmistrza.

2. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego Burmistrz przedstawia:

1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania,
2) Radzie Miasta - najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Procedurę uchwalania budżetu oraz szczegółowość materiałów towarzyszących projektowi budżetu określa odrębna uchwała Rady.

§ 68

1. Rada Miasta uchwala budżet w terminie do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Jeżeli Rada nie uchwali budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 1 podstawą gospodarki budżetowej Miasta do czasu uchwalenia budżetu, nie dłużej jednak niż do 31 marca roku budżetowego, jest projekt budżetu przedłożonego Radzie przez Burmistrza.

3. Jeżeli Rada nie uchwali budżetu w terminie do 31 marca roku budżetowego, budżet Miasta ustala Regionalna Izba Obrachunkowa. Do dnia ustalenia budżetu przez Izbę podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu, o którym mowa w ust. 2

§ 69

1. Za wykonanie budżetu i prawidłową gospodarkę finansową Miasta odpowiada Burmistrz.

2. Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo:

1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miasta,
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miasta,
3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie miasta,
5) dysponowania rezerwami budżetu miasta,
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

§ 70

1. Gospodarka finansowa Miasta jest jawna.

2. Burmistrz informuje mieszkańców Miasta o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych.

3. Uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania Burmistrz ogłasza w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 71

Wykonanie budżetu podlega kontroli Rady Miasta.

§ 72

1. Burmistrz przedkłada Radzie Miasta:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz o udzielonych zamówieniach publicznych, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego;

2) sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie z realizacji zamówień publicznych, w terminie do 31 marca po roku sprawozdawczym.

2. Rada rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawę udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tego tytułu w terminie do 30 kwietnia po roku sprawozdawczym.

§ 73

Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną, komisję właściwą do spraw budżetu oraz przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

§ 74

1. Z wnioskiem w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi występuje Komisja Rewizyjna.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i uzasadnienia.

3. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

§ 75

Rada Miasta decyduje o przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy składu Rady.

§ 76

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie tego wniosku, Rada Miasta podejmuje uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, przy czym, niezależnie od wniosku Komisji Rewizyjnej, pod głosowanie poddaje się projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 26.05.2004 r., godz. 10.44
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 26.05.2004 r., godz. 10.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.05.2004 r., godz. 10.44AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3717 razy.