Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dęblin, dnia 01.06.2009 r.
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE


o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

Zawiadamiam


że w dniu 01.06.2009 r. zostało wydane postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 kpa – niniejsze zawiadomienie w powyższej sprawie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym miejscu.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym, pokój nr 108, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dokumenty do pobrania:
„Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”. (0,04 MB)Burmistrz Miasta Dęblin
Stanisław Włodarczyk


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 02.06.2009 r., godz. 08.04
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 02.06.2009 r., godz. 08.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.06.2009 r., godz. 08.04AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2584 razy.