Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Rozdział 7

Statut Miasta: Jednostki pomocnicze Miasta.


§ 77

1. Zasady działania osiedla oraz zakres jego zadań i uprawnień określa Statut Osiedla nadany przez Radę Miasta, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

2. Statut jednostki pomocniczej powinien określać w szczególności:

1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,
4) zakres zadań przekazanych jednostce przez Miasto oraz sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady Miasta nad działalnością organów jednostki pomocniczej”;

§ 78

1. Utworzenie, połączenie, podział i zniesienie osiedla lub zmianę jego granic określa Rada Miasta w drodze uchwały, po konsultacji z mieszkańcami lub z inicjatywy mieszkańców, biorąc pod uwagę naturalne uwarunkowania przestrzenne, gospodarcze, komunikacyjne oraz istniejące więzi społeczne.

2. Uchwała podjęta w trybie ust. 1 stanowi jednocześnie zmianę § 3 ust. 2 Statutu i musi być naniesiona w jego treści.

§ 79

Konsultacje w sprawie utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia osiedla oraz zmiany jego granic i obszaru przeprowadza Burmistrz w formie uznanej za stosowną w uchwale Rady Miasta.

§ 80

Uchwała w sprawie utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia osiedla powinna określać jego obszar, granice, nazwę, sposób opublikowania uchwały i datę wejścia jej w życie.

§ 81

1. Organem uchwałodawczym osiedla jest ogólne zebranie mieszkańców.

2. Organem wykonawczym w osiedlu jest Zarząd Osiedla w liczbie od 3 do 9 osób, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla.

3. Zarząd Osiedla wybierany jest przez ogólne zebranie mieszkańców zwykłą większością głosów.

4. Kadencja Zarządu osiedla trwa 4 lata. Wybory Zarządu przeprowadza się w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru nowej Rady Miasta.

5. Ogólne zebranie mieszkańców może odwołać Zarząd Osiedla przed upływem kadencji dokonując jednocześnie wyboru nowego Zarządu na okres do końca kadencji.

6. Tryb zwoływania i zasady przeprowadzania ogólnego zebrania mieszkańców oraz zasady wyboru Zarządu Osiedla określa Statut Osiedla, a w przypadku jego braku Rada Miasta w formie uchwały.

§ 82

1. Przewodniczący Zarządów Osiedli lub w ich zastępstwie Wiceprzewodniczący mogą uczestniczyć w pracach Rady Miasta.

2. Przewodniczący Zarządów Osiedli uczestniczą w sesjach Rady Miasta bez prawa udziału w głosowaniu. O sesji Rady Miasta Przewodniczący Zarządu Osiedla jest zawiadamiany, na takich samych zasadach jak radni.

3. Przewodniczący Zarządów Osiedli mogą być zapraszani na posiedzenia Komisji Rady, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy dotyczące interesów osiedla.

4. Za udział w pracach organów, o których mowa w ust. 2 i 3, Przewodniczącym Zarządów Osiedli przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach określonych w § 98 i 99 niniejszego Statutu.

5. Przepisy ust. 1, 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczących Zarządów Osiedli, jeżeli działają w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

§ 83

1. Rada Miasta odrębną uchwałą może przekazać osiedlu wydzieloną część mienia komunalnego, którą osiedle zarządza, korzysta z niej oraz rozporządza dochodami z danego źródła, w zakresie i na zasadach określonych w Statucie Osiedla.

2. Osiedle prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu miasta.

3. Dla gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków osiedla posiadają własne rachunki w banku obsługującym Miasto.

4. Środki finansowe osiedla mogą pochodzić z:
1) dochodów z mienia komunalnego przekazanego przez Miasto do bezpośredniego korzystania przez osiedle;
2) dobrowolnych wpłat osób fizycznych i osób prawnych;
3) budżetu miasta.

5. Rada Miasta w przypadku wyodrębnienia w budżecie miasta środków do dyspozycji osiedli powinna określić wielkość środków na poszczególne osiedla oraz plan wydatków w układzie, co najmniej działowym.

6. Środki finansowe osiedla mogą być wydatkowane na cele ogólnopubliczne osiedla, określone w Statucie Osiedla.

7. Osiedle rozporządza swoimi środkami finansowymi na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków przygotowanych przez Zarząd Osiedla, przyjętego przez ogólne zebranie mieszkańców i zatwierdzonego przez Burmistrza.

8. Wydatkowanie środków osiedla wymaga każdorazowo uchwały Zarządu Osiedla podjętej bezwzględną większością głosów statutowego składu oraz kontrasygnaty Skarbnika Miasta.

9. Oświadczenia woli w zakresie gospodarki finansowej osiedla dokonuje 2 członków Zarządu Osiedla, w tym jego Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

10. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym przekazywanym, do korzystania przez osiedle organy osiedla mogą wykonywać łącznie czynności nie przekraczające zakresu zwykłego zarządu.

11. Do czynności zwykłego zarządu należy:

1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2) utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym w ramach jego aktualnego przeznaczenia,
3) zachowanie mienia i osiąganie z niego normalnych korzyści, w tym pobieranie dochodów.

12. Oddanie w najem, dzierżawę, użyczenie nieruchomości przekazanej osiedlu do korzystania, może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Osiedla podjętej bezwzględną większością głosów statutowego składu Zarządu na okres nie przekraczający 3 lat.

13. Szczegółowy zakres bezpośredniego korzystania przez osiedle z mienia, zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy osiedla względem tego mienia oraz sposób rozporządzenia dochodami osiedla określa Rada Miasta odrębnie dla każdego osiedla w jego statucie.

§ 84

Kontrolę gospodarki finansowej osiedla sprawuje Skarbnik Miasta i przedkłada informację w tym zakresie Burmistrzowi.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 26.05.2004 r., godz. 10.47
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 26.05.2004 r., godz. 10.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.05.2004 r., godz. 10.47AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3895 razy.