Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Rozdział 8

Statut Miasta: Radni.


§ 85

1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami Miasta i ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom Miasta do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

2. Podstawowym obowiązkiem radnego jest obecność i czynny udział w sesjach Rady Miasta i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

§ 86

1. Radny na pierwszej sesji po wyborach Rady Miasta składa ślubowanie następującej treści:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”

2. Radny nieobecny na pierwszej sesji Rady Miasta składa ślubowanie na najbliższej sesji, w której uczestniczy.

3. Z chwilą złożenia ślubowania, radny nabywa swoje ustawowe uprawnienia.

4. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

§ 87

1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady Miasta, której jest członkiem. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu radnego.

3. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wykonywania jego obowiązków.

§ 88

Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie Miasta oraz na stanowisku kierownika gminnej jednostki organizacyjnej w Dęblinie lub jego zastępcy.

§ 89

1. Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w Urzędzie Miasta oraz wykonywać funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej w Dęblinie lub jego zastępcy. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta jest obowiązana złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.

2. Nie złożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu i skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego.

§ 90

Burmistrz nie może powierzyć radnemu Rady Miasta wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 91

1. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach radni mają obowiązek składać oświadczenia o stanie majątkowym.

2. W przypadku naruszenia terminów złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, radnemu nie przysługuje dieta do czasu złożenia oświadczenia.

§ 92

Radnym oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli lub w ich zastępstwie Wiceprzewodniczącym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych związanych z pracą w organach Miasta na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 93

Radnym, oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli lub w ich zastępstwie Wiceprzewodniczącym za udział w pracy Rady Miasta i jej organów (sesje Rady, posiedzenia Komisji i Konwentu Rady, dyżury, wyjazdy służbowe) przysługuje dieta w formie miesięcznego ryczałtu pieniężnego w wysokości i na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Miasta.

§ 94

Na warunkach określonych uchwałą Rady Miasta - Przewodniczącemu Rady i Burmistrzowi przysługuje ryczałt pieniężny za korzystanie z własnego pojazdu do celów służbowych w ramach ustalonego limitu kilometrów.

§ 95

Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 26.05.2004 r., godz. 10.49
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 26.05.2004 r., godz. 10.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.05.2004 r., godz. 10.49AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4099 razy.