Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania z udziałem społeczeństwa dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dęblina na lata 2007–2015”.


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : b in Entity, line: 3 in /home/deblin/ftp/bip.um.deblin.pl.2016/lib/Format.class.php on line 48

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : b in Entity, line: 8 in /home/deblin/ftp/bip.um.deblin.pl.2016/lib/Format.class.php on line 48

Dęblin, dnia 18.09.2009 r.OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, ze zmianami) oraz z art. 54 ust. 2 oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia (zwanej dalej ustawą OOŚ), w związku z wydaną w dniu 29.07.2009 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie opinią
w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dęblina na lata 2007–2015”,

obwieszczam


o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania z udziałem społeczeństwa dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dęblina na lata 2007–2015”.

Procedura Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko ma na celu dostarczenie informacji na temat potencjalnych oddziaływań na środowisko, które mogą zaistnieć,
w związku z wdrożeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dęblina na lata 2007–2015.
Analiza zawiera opis elementów, o których mowa w art. 51, ust 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. nr 199 poz. 1227).
Projektowany dokument dotyczy obszarów w granicach jednej gminy. Przeprowadzona analiza wskazuje, że Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Dęblina na lata 2007–2015 określa ramy dla przedsięwzięć inwestycyjnych. Przedsięwzięcia dotyczą budowy, modernizacji nawierzchni dróg i chodników, przebudowy infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem ulicznym w Oś. Stawy; utworzeniem domu pomocy społecznej; zagospodarowania przestrzeni publicznej Os. Stawy; uporządkowania infrastruktury miejskiej (kanalizacja, wodociągi, system oświetlenia); renowacje i termomodernizacje budynków; budowę osiedlowych stref sportowo – rekreacyjnych; rewitalizację zespołu pałacowo – parkowego Jabłonowskich; adaptacje budynków; rozbudowę i modernizację stadionu miejskiego; monitoring Oś. Wiślana i zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Dworcowej.
Charakter niekorzystnych oddziaływań związany jest głównie z etapem realizacji przedsięwzięć. Przewiduje się, iż do głównych uciążliwości należeć będą: emisja hałasu, drgań podłoża, możliwość zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych podczas prac modernizacyjnych. Oddziaływania te będą jednak miały charakter tymczasowy i w pełni odwracalny.
Prace nad projektem dokumentu rozpoczęto w styczniu.2007 r.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która obejmuje:

a) projekt dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dęblina na lata 2007 –2015”;
b) opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie – Wydział Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym z dnia 29.07.2009 r. w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
c) opinię Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dnia 13.07.2009r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do w/w dokumentu;
d) prognozę oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Dęblina na lata 2007–2015,

Dokumentacja, o której mowa powyżej została wyłożona do wglądu w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Dęblin, pokój nr 108.

Dodatkowa dokumentacja, tj. opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na temat projektu dokumentu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 54 ustawy OOŚ zostaną udostępnione niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się od dnia wydania niniejszego obwieszczenia to jest od dnia 18.09.2009 roku.

Informuję, że zgodnie z art. 29 ustawy OOŚ każdy ma prawo składania uwag i wniosków
w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), w Urzędzie Miasta Dęblin, pokój
nr 108 jak również pod adresem internetowym, poczta@um.deblin.pl od dnia 18 września 2009 r., przez okres 21 dni, tj. do dnia 8 października 2009r. do godz. 15.00.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać pod tel. (081) 883 03 69.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Dęblin.

Podano do publicznej wiadomości od dnia 18.09.2009 r. poprzez: udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dęblin; ogłoszenie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin oraz na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miasta Dęblin.

Burmistrz Miasta Dęblin
Stanisław Włodarczyk-----------------
Sp. MD. (081) 883-03-69
GMK.7624/6-3/09

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 18.09.2009 r., godz. 12.39
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 18.09.2009 r., godz. 12.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2009 r., godz. 12.39AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3020 razy.