Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Stanowisko ds. obsługi Rady Miasta Dęblin

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko ds. obsługi Rady Miasta w Biurze Rady Miasta Dęblin Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin.

1. Stanowisko pracy:

Stanowisko ds. obsługi Rady Miasta Dęblin w Biurze Rady Miasta Dęblin

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie;
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
d) nieposzlakowana opinia;
e) wykształcenie wyższe administracyjne;
f) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego;
b) umiejętność pracy w zespole;
c) wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie w powierzone zadania;
d) rzetelność, terminowość, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność;

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

a) organizowanie i protokółowanie sesji Rady Miasta,
b) organizowanie i protokółowanie posiedzeń komisji Rady Miasta,
c) prowadzenie ewidencji oraz zbioru uchwał Rady Miasta,
d) przesyłanie uchwał organom nadzoru i podawanie ich do publicznej wiadomości,
e) prowadzenie ewidencji wniosków, interpelacji i zapytań radnych,
f) organizacja współpracy z osiedlami.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;
b) C.V.;
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta lub w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym;
d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
e) oświadczenie o niekaralności;
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miasta w Dęblinie, przy ulicy Rynek 12, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na urzędnicze stanowisko ds. Obsługi Rady Miasta” do dnia 21 grudnia 2009 r. do godziny 15:00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Burmistrz Miasta
/-/ Stanisław WłodarczykWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 10.12.2009 r., godz. 15.48
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 10.12.2009 r., godz. 15.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.12.2009 r., godz. 15.48AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2576 razy.