Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Dęblin, dnia 2008-04-25


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 46a ust. 5 i art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2008 roku zostało wydane postanowienie Nr GMK.7624/5-2/08 o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na: „Poprawie dostępu do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez modernizację dróg na Osiedlu Wiślana – Żwica w Dęblinie”.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, pokój nr 53, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dęblin: www.bip.um.deblin.pl oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Burmistrz Miasta Dęblin
Stanisław Włodarczyk-----------------
Sp. MD. (081) 883-03-69
GMK.7624/5-2/08

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 25.04.2008 r., godz. 13.00
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 25.04.2008 r., godz. 13.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.04.2008 r., godz. 13.00AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2779 razy.