Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr LIX/350/2010

w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok

Uchwała Nr LIX/350/2010
Rady Miasta Dęblin
z dnia 26 stycznia 2010 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 37 346 750 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 36 843 250 zł i dochody majątkowe w kwocie 503 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 858 688 zł,
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 225 000 zł,
3. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 71 300 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 40 736 050 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 35 184 869 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 551 181 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 858 688 zł,
2. wydatki na pomoc finansową dla innych j.s.t. w kwocie 1 238 830 zł,
3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 225 000 zł,
4. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 71 300 zł.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3 389 300 zł. ?ródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 1 400 000 zł,
2) kredytów w kwocie 1 669 300 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 320 000 zł.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 344 300 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 955 000 zł. Przychody
i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.
§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 200 000 zł,
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie 30 000 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa załącznik nr 4, w tym:
1) dla instytucji kultury w łącznej kwocie 995 000 zł,
2) na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w łącznej kwocie 67 200 zł,
3) dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 1 969 965 zł.

§ 7

Określa się:
1) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie
z załącznikiem nr 6,
2) wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7,
3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Określa się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 2 408 199 zł,
w tym dotacje z budżetu w kwocie 1 969 965 zł oraz plan wydatków w łącznej kwocie
2 408 199 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

1. Określa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 1 014 536
zł oraz wydatków w łącznej kwocie 1 026 723 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty
9 024 300 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 500 000 zł.


§ 10

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie
z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w wysokości 50 000 zł.


§ 11

1. Upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na:

1) wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot określonych w załączniku nr 6,
2) zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
w granicach kwot określonych w załączniku nr 7,
3) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w granicach kwot określonych w załączniku nr 8.

2. Upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011.

3. Upoważnia się burmistrza do przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011.

§ 12

Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym w kwocie 400 000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3 000 000 zł.

2. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 14

1. Upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się burmistrza do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym miasta.


§ 15

Upoważnia się burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.§ 16

Ustala się szczegółowość pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku w zakresie i szczegółowości uchwały budżetowej oraz informacji składanych przez jednostki zaliczane do podsektora samorządowego w szczegółowości wynikającej z planów finansowych tych jednostek, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 28.01.2010 r., godz. 13.27
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 28.01.2010 r., godz. 13.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.01.2010 r., godz. 13.27AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1683 razy.